Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10,  p. 114

Dziekan FWZ

dr Adam Dolny

email: [email protected]

Kontakt po uprzednim umówieniu.

Danuta Całka


tel. 89 752-37-53,  wew. 40, kom. 519-062-014
email: [email protected]

 

Dni i godziny pracy w trakcie roku akademickiego:
(weekendy zjazdowe)
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 do 14:00
sobota: 8:00 do 15:00
niedziela: nieczynne

(oraz w tygodniach nie zjazdowych)
poniedziałek:nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 – 14:00

W ofercie Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie znajdują się studia pierwszego stopnia (licencjackie) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Administracja, Pedagogika i Ekonomia oraz studia drugiego stopnia na kierunku Administracja. Studiowaniu towarzyszy przyjazna atmosfera pięknego mazurskiego regionu, z którego społecznością utrzymujemy stałe kontakty.

 • ADMINISTRACJA – program nauczania pozwala na kształcenie specjalistycznej kadry realizującej się zawodowo w organach administracyjnych gmin, powiatów oraz województw. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie związaną z prawem i administracją, co pozwala na dogłębne analizowanie wszelkich zagadnień związanych z ustrojem  i funkcjonowaniem administracji w szeroko pojętym systemie państwa i Wspólnoty Europejskiej. Potrafi także umiejętnie posługiwać się wiedzą z zakresu ekonomii, a posiadając wymagane kompetencje na rynku pracy, jest przygotowany do praktycznego stosowania polskich uregulowań prawnych w odniesieniu do systemu prawa Unii Europejskiej.

 

 • Specjalności na kierunku Administracja:
 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

 

 • PEDAGOGIKA – absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wiedzy pedagogicznej, historyczno – filozoficznej, społeczno – kulturowej, biologicznej i psychologicznej stanowiącej teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych – planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania pedagogiczne. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

 

 • Specjalności na kierunku Pedagogika:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Psychopedagogika
 • EKONOMIA – absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych, specjalistycznych, sprzedażowych i doradczych w kraju i za granicą oraz może założyć własną działalność. Porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej, zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

 • Specjalności na kierunku Ekonomia:
 • Psychologia w biznesie
 • Rachunkowość i finanse
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierownik: dr Dariusz Jurczak

 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • dr Adam Dolny
 • dr Ireneusz Bembas

 

 • prof. dr hab. Wasyl Bilczak
 • dr hab. Waldemar Tomaszewski
 • dr Magdalena Baranowska
 • dr Katarzyna Piecha-Śmieszna
 • dr Anna Rolka
 • dr Janusz Bryk
 • dr Jakub Doliński
 • dr Robert Leonowicz
 • dr Jan Chojnowski
 • mgr Grażyna Zdanowska
 • mgr Michał Cupiał
 • mgr Tomasz Miroński

Kierownik: dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

ekonomia

 • prof. dr hab.  Mykhailo Luchko
 • dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Elżbieta Lorek
 • dr Anna Michalczyk
 • dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • dr Monika Kośko
 • dr Anna Suchorab

 

 • prof. dr hab. Wasyl Bilczak
 • dr Małgorzata Kobylińska
 • dr Zdzisław Rapacki
 • dr Marek Garbowski
 • dr Artur Wyszyński
 • dr Lesław Markowski
 • mgr Anna Andrejuk
 • mgr Dorota Kępka
 • mgr Joanna Stempińska
 • mgr Wojciech Sobina
 • mgr Łukasz Jędrzejczyk

zarządzanie

 • dr hab. Ryszard Walkowiak
 • dr Anna Suchorab

 

 • dr hab. Wojciech Kozłowski
 • dr Joanna Petrykowska
 • dr Agata Opalska-Kasprzak
 • dr Jarosław Skorwider-Namiotko
 • dr Grzegorz Szczubełek
 • mgr Katarzyna Czatrowska
 • mgr Krzysztof Rzepczyński

Kierownik: dr Mariusz Wawrzyniak

 • dr Agnieszka Górska, prof. OSW
 • dr Anna Prusik, prof. OSW
 • dr Dorota Bartnicka
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Mariusz Wawrzyniak
 • dr Adam Marzewski

 

 • prof. dr hab. Andrzej Olubiński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska
 • dr Łucja Kabzińska
 • dr MariaTruszkowska
 • dr Jolanta Wójcik
 • dr Roman Sokulski
 • mgr Irena Mysakowska
 • mgr Monika Krupa
 • mgr Iwona Sieluk
 • mgr Anna Szatkowska
 • mgr Iwona Rudowska
Archiwum Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content