PEDAGOGIKA

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów

niestacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych w Olsztynie
Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

 

Studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, znającego procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Absolwent posiada wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Charakteryzuje go umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Jest przygotowany do aktywnego i kreatywnego współdziałania w zespole. Potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną – z przygotowaniem pedagogicznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia zagadnień niezbędnych do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Organizowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć zgodnych z programem dla danego etapu edukacyjnego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w zakresie interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych dotyczących jednostek, grup i społeczności, jak również rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy oraz sprawować opiekę nad grupą. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne).

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty,
 • bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wychowawca w instytucjach pieczy zastępczej,
 • specjalista terapii pedagogicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią z przygotowaniem pedagogicznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Absolwent zdobywa  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Umożliwiają poznanie psychospołecznych mechanizmów prowadzących do zachowań przestępczych oraz teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia wpisuje się diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod socjoterapeutycznych i ich wykorzystywania w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki resocjalizacyjne,
 • placówki profilaktyczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej,
 • wychowawca w jednostkach penitencjarnych.

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów pierwszego stopnia w zakresie rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, środowisku młodzieżowym, otoczeniu społecznym wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych  z Socjoterapii z profilaktyką uzależnień oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość nabycia umiejętności do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Absolwenci są przygotowani do realizacji działań o charakterze socjoterapeutycznym,  do podejmowania zadań w obszarze wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Absolwenci uzyskują kwalifikacje socjoterapeuty*. Są przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a także innych zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci są   wyposażeni w wiedzę dotyczącą teorii socjoterapii;  pedagogiki i psychologii ogólnej i rozwojowej; mechanizmów uzależnień; struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie; przyczyn i objawów zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Posiadają umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania socjoterapeutycznego; planowania i projektowania sytuacji korekcyjnych; stosowania zasad komunikacji interpersonalnej; umiejętności rozwiązywania konfliktów; przejawiają gotowość do samorozwoju i doskonalenia.

*kwalifikacje socjoterapety uzyskują osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
 • placówki profilaktyczne,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty, bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Resocjalizacji z elementami kryminologii oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, umożliwia zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru resocjalizacji poszerzone o wybrane elementy z obszaru kryminologii. Absolwenci są przygotowani do podejmowania aktywności wychowawczej w tych obszarach życia społecznego, która skierowana jest do osób charakteryzujących się deficytami rozwojowymi i zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego. Ukończenie kształcenia pozwala studentom podejmować wszechstronne działania korekcyjne i kompensacyjne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie, a także rodzin wykazujących trudności wychowawcze.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka),
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
 • zakłady śledcze, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.
 • Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych Terapii pedagogicznej (wyłącznie dla absolwentów studiów nauczycielskich) oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość na poszerzenie zdobytych kompetencji poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju. Posiada uprawnienia do wsparcia ucznia w terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • placówki edukacyjno-rehabilitacyjne udzielające wsparcia dzieciom i młodzieży,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki oświatowe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne,
 • integracyjne i specjalne.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content