Koordynator Akademii Innowacyjności

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

email: [email protected]

Misja Akademii Innowacyjności

Misją  AKADEMII  INNOWACYJNOŚCI  jest  krzewienie  idei przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności wśród studentów OSW. XXI wiek jest wiązany z przyśpieszeniem procesów innowacyjnych, innowacje powstają i są wdrażane w sferze produkcji, usługach oraz pozostałych dziedzinach życia współczesnego człowieka. Źródłem innowacji jest rozwój szeroko pojętej wiedzy obejmującej nie tylko zasób nagromadzonych osiągnięć naukowych, ale także umiejętność praktycznego jej wykorzystania dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. W związku z tym szczególnego znaczenia nabierają twórcy innowacji oraz firmy i organizacje zajmujące się ich realizacją oraz upowszechnieniem.

Akademia ma na celu stworzenie  forum, wymiany  myśli  i  idei  dotyczących  problemów innowacyjności. Rozwój innowacyjności i konkurencyjności i przedsiębiorczości to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed większością organizacji, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności. To również wyzwanie w kontekście rozwoju pracowników, dzięki których wiedzy i umiejętnościom rozwijają się organizacje. Celem jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Oprócz kompetencji twardych, związanych  z problemami zarządzania, studenci będą rozwijać w dużej skali kompetencje społeczne.

Studenci w ramach Akademii podczas wykładów, warsztatów, spotkań  i innych inicjatyw mają uzupełniać zarówno to czego dowiadują się na zajęciach teoretycznych na uczelni, jak i to, czego uczą się podczas praktyki czy stażu u pracodawców. Chodzi zarówno o możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami biznesu czy uczenia się na przykładach konkretnych firm, jak i o swoisty mentoring, dający możliwość poznania zasad rządzących biznesem i kształtujący postawy młodych ludzi.

Na spotkania oprócz studentów zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w środowiskach biznesowych rośnie świadomość  kluczowej roli jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw. Z dotychczasowych doświadczeń popartych prowadzonymi badaniami wynika, że głównym czynnikiem sukcesu w działalności innowacyjnej jest przygotowany, profesjonalny zespół menedżerów i pracowników, ale także obecność w przedsiębiorstwie takiej kultury i organizacji pracy, która stymuluje powstawanie i wdrażanie innowacji. Strategia, technologia czy posiadanie bogatego portfela produktów innowacyjnych odgrywają, dużą rolę w rozwoju innowacyjności firmy, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. Stąd klucz do sukcesu rynkowego firmy leży w tworzeniu kultury innowacyjnej i umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów pracowników.

Mamy nadzieję, że Dobre Praktyki stworzą   naszym  studentom  lepszy  start w przyszłość zawodową, zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji, praktycznej wiedzy i umiejętności. Uczelnia nasza jest Uczelnią Liderów. Zasadnicze znaczenie dla kreowania powodzenia organizacji ma umiejętność zarządzania zmianami, które stają się dzisiaj jednym stałym elementem sztuki prowadzenia biznesu.

Akademia ułatwi studentom rozwinięcie wyobraźni i pobudzi ich twórczą inwencję, aby ich aspiracje stały się siłą napędową wprowadzenia zmian, zaś wiedza i umiejętności fachowe instrumentem ich wykorzystania jako szansy dla zwiększenia sprawności organizacyjnej i rynkowej oraz wzmocnienia konkurencyjności.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content