Zarządzanie

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych w Olsztynie
Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Studia I stopnia

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów – w zakresie właściwym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym operacyjnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (w tym w administracji publicznej), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa,
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

Absolwent może pracować:

 • Specjalista do spraw zarządzania;
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji;
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego;
 • Specjalista do spraw administracji i rozwoju
 • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania

Studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE USŁUGAMI TSL uzyskuje przygotowanie do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu (spedycji) towarów. Ma umiejętności i wiedzę, która umożliwia mu udział w realizacji planów sprzedażowych przedsiębiorstw, w tym poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami handlowymi.

Absolwent może pracować jako:

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Właściciel małego sklepu

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content