ADMINISTRACJA

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów

niestacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

Studia Administracja w Olsztynie lub w Kętrzynie dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma podstawową wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent kierunku Administracja potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

           Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną. Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Będzie potrafił określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnej systematyce bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Będzie potrafił projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zdobędzie znajomość zasad ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Będzie mógł obejmować stanowiska administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych.

   

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • jednostki organizacyjne sfery publicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • prywatne przedsiębiorstwa,
 • instytucje finansowe, usługowe i inne,
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja , dodatkowej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potraf ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej;
 • w urzędach i jednostkach administracyjnych samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • w inspekcjach państwowych i społecznych;
 • w jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • w strukturach administracji publicznej, organizacjach oraz służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
 • w jednostkach administracji skarbowej oraz zespołach reagowania kryzysowego;
 • w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • w  zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 • w firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczących
 • w zabezpieczaniu imprez masowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowe,
  • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa,
  • urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
  • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe),
  • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
  • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
  • jednostki samorządu gospodarczego,
  • kancelarie prawne i podatkowe,
  • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Studia II stopnia (magisterskie)

Pogram studiów II stopnia na kierunku Administracja zakłada, że absolwent posiada umiejętności posługiwania się pogłębioną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz wiedzę ekonomiczną. Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych). Ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do poszerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potrafi ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

  PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy  i instytucje terenowej administracji rządowej;
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • inspekcje państwowe i społeczne;
 • jednostki i działy administracyjne funkcjonujące w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • struktury administracji publicznej, organizacje oraz służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli,
 • jednostki administracji skarbowej oraz zespoły reagowania kryzysowego;
 • jednostki organizacyjne służb państwowych i formacji samorządowych oraz inne instytucje wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zespoły i centra zarządzania kryzysowego,
 • firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczające imprezy masowe.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej,
 • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
 • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe,
 • Urzędy Celno-Skarbowe),
 • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
 • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
 • jednostki samorządu gospodarczego,
 • kancelarie prawne i podatkowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Potrafi określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnopaństwowym systemie bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Potrafi projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zna zasady ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

  PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy i instytucje terenowej administracji rządowej,
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
 • inspekcje państwowe i społeczne, organizacje i służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego,
 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, szkolnictwo niepubliczne.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content