ADMINISTRACJA

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów

niestacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych w Olsztynie
Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

Studia Administracja w Olsztynie lub w Kętrzynie dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma podstawową wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent kierunku Administracja potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Zarządzanie kryzysowe w administracji  kompleksowo przygotowuje do efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych, co jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania sektora publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Absolwent poznaje metod analizy kryzysowej, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ocena ryzyka, umie tworzyć plany awaryjne, procedury zarządzania ryzykiem oraz ocenia ich skuteczność. Zapoznaje się z regulacjami prawno-administracyjnymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz analiza polityki publicznej związanej z reakcją na kryzysy. Zrozumie znaczenia skutecznej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, w tym zarządzanie informacjami, komunikacja z interesariuszami oraz działania w sytuacji nagłej potrzeby.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja , dodatkowej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potraf ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej;
 • w urzędach i jednostkach administracyjnych samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • w inspekcjach państwowych i społecznych;
 • w jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • w strukturach administracji publicznej, organizacjach oraz służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
 • w jednostkach administracji skarbowej oraz zespołach reagowania kryzysowego;
 • w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • w  zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 • w firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczących
 • w zabezpieczaniu imprez masowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowe,
  • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa,
  • urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
  • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe),
  • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
  • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
  • jednostki samorządu gospodarczego,
  • kancelarie prawne i podatkowe,
  • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Studia II stopnia (magisterskie)

Pogram studiów II stopnia na kierunku Administracja zakłada, że absolwent posiada umiejętności posługiwania się pogłębioną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz wiedzę ekonomiczną. Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych). Ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do poszerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potrafi ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

  PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy  i instytucje terenowej administracji rządowej;
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • inspekcje państwowe i społeczne;
 • jednostki i działy administracyjne funkcjonujące w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • struktury administracji publicznej, organizacje oraz służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli,
 • jednostki administracji skarbowej oraz zespoły reagowania kryzysowego;
 • jednostki organizacyjne służb państwowych i formacji samorządowych oraz inne instytucje wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zespoły i centra zarządzania kryzysowego,
 • firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczające imprezy masowe.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej,
 • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
 • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe,
 • Urzędy Celno-Skarbowe),
 • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
 • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
 • jednostki samorządu gospodarczego,
 • kancelarie prawne i podatkowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent II stopnia Administracji – Zarządzania kryzysowego w administracji pogłębia i rozszerza informacje zdobyte podczas studiów I stopnia i uzupełnia ją między innymi o wiedzę nt. metod zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w warunkach kryzysowych, koordynacji działań różnych organów administracji publicznej, instytucji oraz innych podmiotów w celu skutecznej reakcji na kryzys, czy etycznych aspektów zarządzania kryzysowego, w tym sprawiedliwości społecznej, równości dostępu do pomocy oraz moralności decyzji podejmowanych w trudnych sytuacjach.

Po ukończeniu studiów Administracja – Zarządzanie kryzysowe w administracji otwiera się wiele ścieżek kariery. Absolwent jest przygotowany do podjęcia  pracy m.in.:

 • w różnych instytucjach administracji publicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, zajmując się zarządzaniem kryzysowym na różnych poziomach
 • w służbach ratowniczych, takich jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja czy obrona cywilna, gdzie będą odpowiedzialni za koordynację działań w czasie kryzysu
 • w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Unia Europejska czy NATO, gdzie zajmują się zarządzaniem kryzysowym na poziomie globalnym lub regionalnym
 •  firmach konsultingowych specjalizujących się w doradztwie zarządczym i zarządzaniu ryzykiem
 • w przedsiębiorstwach działających w branżach szczególnie narażonych na ryzyko kryzysowe, gdzie poszukiwani są specjaliści ds. zarządzania kryzysowego do opracowywania planów awaryjnych i reagowania na nieprzewidziane sytuacje
 • w organizacjach non-profit, takich jak organizacje humanitarne czy organizacje zajmujące się ochroną środowiska, gdzie zajmują się zarządzaniem kryzysowym w kontekście specyficznych wyzwań i zagrożeń
 • w mediach jako eksperci ds. zarządzania kryzysowego, udzielając komentarzy i analiz w czasie trwania kryzysów oraz biorąc udział w działaniach edukacyjnych i informacyjnych dla społeczeństwa

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content