FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów

jednolite magisterskie  – 10 semestrów

Tryb studiów

  • stacjonarne – realizowane w tygodniu
  • stacjonarne – realizowane weekendowo

Język realizowanych studiów

język polski lub język angielski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwent jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posiada przygotowanie do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w różnym wieku,
z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur fizjoterapeutycznych – diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, posługiwania się metodami specjalnymi fizjoterapii. Jest przygotowany do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się tymi wyrobami. Potrafi prowadzić działalność fizjoprofilaktyczną polegającą na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Posiada świadomość konieczności stałego doskonalenia się zawodowego.

Ponadto, realizując w toku studiów moduł specjalnościowy (do wyboru) może pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
  • prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dynamizmu wieku rozwojowego;
  • efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem;
  • prowadzenia rehabilitacji osób starszych, z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi.

Studia na kierunku fizjoterapia mają profil praktyczny, w związku z czym w procesie kształcenia dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Opisane powyżej umiejętności i kompetencje student doskonali w czasie praktyk zawodowych.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta spełniającego wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w wieku rozwojowym, z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania diagnostyki i stosowania procedur fizjoterapeutycznych w chorobach genetycznych, zaburzeniach integracji sensomotorycznej, urazach sportowych. Poznaje także podstawy gimnastyki korekcyjnej. Specjalistyczna wiedza pozwala na celowe stosowanie fizjoterapii w różnych dysfunkcjach, profilaktyce oraz promocji zdrowia. W toku studiów dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Absolwent jest przygotowany do pracy w przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacji dzieci, sanatoriach, na oddziałach szpitalnych pediatrycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów jest przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem. Absolwent, który zrealizował tę grupę przedmiotów otrzymuje specjalistyczne przygotowanie do pracy w sporcie. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw treningu sportowego i rekreacyjnego, diagnostyki funkcjonalnej w sporcie, traumatologii sportowej, fizjologicznych konsekwencji dopingu. Na szczególne podkreślenie zasługuje przygotowanie praktyczne absolwenta do prowadzenia procesu rehabilitacji i profilaktyki urazów sportowych z wykorzystaniem metod masażu sportowego, treningu funkcjonalnego i stabilizacyjnego, stretchingu i mobilizacji stawowej. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w klubach sportowych, przychodniach sportowo-lekarskich, ośrodkach rahabilitacyjno-leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, jednostkach prowadzących zajęcia rekreacyjne.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content