WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów

  • niestacjonarne
  • stacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia I stopnia (licencjackie)

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu i wypoczynkowi. Kierunek umiejscowiono w dyscyplinie naukowej nauk o kulturze fizycznej oraz standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych, edukacyjno-wychowawczych. Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym, zajmujących się sportem dzieci i młodzieży lub w roli instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu, animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży. Studenci uczestniczą w obozie letnim i zimowym oraz odbywają praktyki pedagogiczne.

Absolwent wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi kierowanie procesem edukacyjnym w zakresie nauk o kulturze fizycznej, do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.

 

Dzięki wyborowi dodatkowych modułów specjalizacyjnych Student ma możliwość uzyskania uprawnień trenerskich i instruktorskich w zakresach.

Uczelnia proponuje, w ramach oferty wspierającej dla osób zainteresowanych, możliwość uzyskania szerszych kompetencji, moduły specjalizacyjne przygotowujące do egzaminów trenerskich i instruktorskich: piłka siatkowa (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień Trenera piłki siatkowej); zapasy (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Zapaśniczym przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora); jeździectwo (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora).

PIŁKA SIATKOWA

realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień Trenera piłki siatkowej

ZAPASY

realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Zapaśniczym przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora

JEŹDZIECTWO

realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Absolwent, który w czasie studiów realizował grupę zajęć specjalnościowych Trener odnowy biologicznej, posiada umiejętności praktyczne do planowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej u sportowców i osób aktywnych fizycznie w różnym wieku. Potrafi zastosować wybrane techniki masażu, techniki relaksacyjne oraz zaprogramować odpowiednie żywienie i suplementację. Może podjąć pracę w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, ośrodkach wellness i SPA, klubach fitness, siłowniach, pływalniach.

Absolwent, który w czasie studiów realizował grupę zajęć specjalnościowych Trener personalny, posiada kompleksowe przygotowanie praktyczne do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem, układania indywidualnych planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów. Potrafi zaproponować modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Absolwent będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Może podjąć pracę jako instruktor w klubach sportowych, klubach fitness i odnowy biologicznej. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Studia II stopnia (magisterskie)
Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

Kierunek umiejscowiono w dyscyplinie naukowej nauk o kulturze fizycznej oraz standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne studia nauczycielskie jest przygotowany do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej. Absolwent wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi kierowanie procesem edukacyjnym w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Nabywa kwalifikacje nauczycielskie i jest przygotowany do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, zwłaszcza tych, które zajmują się sportem dzieci i młodzieży.

 

Poprzedni
Następny

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content