Sprzedaż

Aby dokonać zakupu naszych książek należy:

Złożyć zamówienie na adres [email protected] , w którym prosimy zamieścić następujące dane:

  • autor i tytuł książki,
  • ilość książek.

Dane do faktury:

  • imię nazwisko,
  • adres.

Dane do przesyłki, o ile są inne niż do faktury.

Dostaniecie Państwo zwrotnego maila z informacją dotyczącą wpłaty (cena książki + koszty przesyłki). Jeżeli nie dostaniecie Państwo zwrotnego maila w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt telefoniczny.

Nr konta
73  1130  1189  0025  0161  5620  0003

Olsztyńska Szkoła Wyższa
Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel. kom. 533-595-255, tel. 089 534 71 53 wew.  36

Zagrożenia człowieka. Między pesymizmem a nadzieją

red. Agnieszka Górska, Monika Staszewicz Olsztyn 2019, ISBN 978-83-65376-12-1 Cena z VAT 30 zł

Bezpieczeństwo w życiu społecznym na pograniczu polsko-rosyjskim

Dariusz Jurczak, Olsztyn 2019, ISBN978-83-65376-11-4 Cena z VAT 81,60 zł

Ideologie edukacyjne wobec ludzkiej cielesności i seksualności

Monika Staszewicz, Olsztyn 2018, ISBN 978-83-65376-10-7, Cena z Vat 81 zł

Żandarmeria wojskowa w operacjach międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO

red. Waldemar Zubrzycki, Miroslaw Rozmus, Aleksander Babiński, Olsztyn 2017, ISBN978-83-65376-08-4, Cena z VAT 50 zł

Tożsamość organizacyjna mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach

Małgorzata Gałęziowska, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-65376-06-0 Cena z Vat 34 zł

Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież

Adam Sosnowski, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-04-6, Cena z Vat 35 zł

Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierównośc

red. Tadeusz Pilch, Olsztyn 2016, ISBN 978 – 83 – 65376 – 05 – 3, Cena z Vat 38 zł

Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku

red. Michał Strzelecki, Waldemar Zubrzycki, Dariusz Jurczak, Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-03-9, Cena z Vat 26 zł

Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania

red. Anna Prusik, Łucja Kabzińska, Olsztyn 2016, ISBN 978-8387867-99-7, Cena z vat 24 zł

Współczesne koncepcje etyki

Pawlus Tadeusz, Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-01-5, Cena z Vat 21 zł

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji. Aspekty globalne i lokalne

red. nauk. Tomasz Wójtowicz, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-65376-00-8, Cena z Vat 32 zł

Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku

red. Michał Strzelecki, Waldemar Zubrzycki, Dariusz Jurczak, Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-03-9, Cena z Vat 26 zł

Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania

red. Anna Prusik, Łucja Kabzińska, Olsztyn 2016, ISBN 978-8387867-99-7, Cena z vat 24 zł

Problemy kultury konsumpcyjnej z perspektywy regionalnej

red. Justyna Byczkowska-Ślęzak, Elżbieta Kaczyńska, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-98-0, Cena z Vat 36 zł

Podziały w życiu społecznym. Konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

red. Adam Sosnowski, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-97867-97-3, Cena z Vat 24 zł

Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju regionu

Dmuchowski Robert, Szmitka Stanisław, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-94-2, Cena z Vat 38 zł

Idee korczakowskie w perspektywie współczesnych nauk o wychowaniu i aktualnych wyzwań społecznych

red. Łucja Kabzińska, Anna Prusik, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-93-5, Cena z VAT 33 zł

 


Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty jego tworzenia (kontekst historyczny i współczesny), red. nauk. Łucja Kabzińska

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-89-9
Cena z VAT 32 zł

Z recenzji dr hab. Danuty Lalak:

„Zaprezentowany zbiór tekstów […] podejmuje temat tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza w kwestie teoretyczne oraz pokazuje przykład rozwiązań praktycznych. Dominujący w nim nurt refleksji pedagogicznej wyraźnie akcentuje zadania społeczno-edukacyjne, nie wystarczająco zaakcentowane w badaniach nad procesami budowania społeczeństwa obywatelskiego.”

 Spis treści


Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Wiesława Olkowska

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-92-8
cena z VAT 45 zł

Z recenzji dra hab. inż. Tadeusza Waścińskiego, prof. PW
„ Naukowym tłem przedstawionego materiału jest szeroki i wielopłaszczyznowy zakres zadań związanych z uwarunkowaniami i czynnikami w procesie rozwoju gospodarki rynkowej w aspekcie globalnym i lokalnym. Ten bardzo różnoraki zakres tematyczny nadaje monografii oryginalny charakter, czyniąc ją dobrą pozycją na rynku wydawniczym.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. inż. Stanisława Tkaczyka
„[…] praca stanowi zbiór 21 opracowań, będących wynikiem przemyśleń i wyników badań omawiających w sposób zróżnicowany stan polskiej gospodarki przez Autorów z różnych ośrodków naukowych kraju, a także praktyków ze współczesnych krajowych organizacji gospodarczych w aspekcie makro, mezo i mikro.”

Spis treści


Czas przemian. Społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, praca zbiorowa pod red. Adama Sosnowskiego

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-87-4
Cena z VAT 37 zł

Ze wstępu: 

(…) książka jest zbiorem artykułów oscylujących wokół problematyki aspektów społecznych, politycznych i gospodarczych, związanych bezpośrednio albo pośrednio z procesem transformacji systemowej w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spojrzenie na wspomniane zagadnienia jest dość wszechstronne i różnorodne, gdyż autorzy reprezentują ośrodki akademickie w kraju i poza jego granicami, a tym samym mają niekiedy odmienne orientacje intelektualne, problemowe, oraz różne podejścia metodologiczne. Otrzymujemy w ten sposób melanż stanowisk socjologów, historyków, politologów, psychologów, pedagogów i ekonomistów społecznych. Wartość takiego przedsięwzięcia intelektualnego pozostawiamy ocenie Czytelnika.

Spis treści:


Anna Prusik, Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-88-1
Cena z VAT 27 zł

Rekomenduje prof. dr hab. Tadeusz Pilch: 

Tematyka pracy pani Anny Prusik należy do obszaru mało rozpoznanego, zarówno pod względem badawczym, jak i teoretycznym. Problematyka alternatywnych form życia rodzinnego to zjawisko stosunkowo nowe, zaś w naszym kraju – szczególnie nowe, na dodatek kontrowersyjne. Z tych właśnie powodów uważam publikację tej pracy za bardzo pożądaną. Może być ona bowiem impulsem do zmiany stanu świadomości społecznej i źródłem przemian w orientacjach etycznych. W moim mniemaniu praca zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez środowisko pedagogiczne i socjologiczne.

Spis treści:


Metody i zastosowania ekonometrii współczesnej, red. Monika Kośko

Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-84-3
Cena 37 zł z VAT

Książka zawiera omówienia współczesnych metod ekonometrycznych wykorzystywanych w analizie zjawisk ekonomicznych. Czytelnik znajdzie w niej przykłady zastosowań narzędzi statystyki, m.in. do oceny jakości narzędzi informatycznych wykorzystywanych w różnych obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

Autorami poszczególnych opracowań są badacze z różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Spis treści:


Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne red. nauk. Wiesława Olkowska

Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-82-9
Cena 47 zł z VAT

Ze wstępu redaktor tomu, prof. Wiesławy Olkowskiej:

(…) Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w kierunku wolnej gospodarki rynkowej i pełnej swobody działania jednostek gospodarczych i samorządowych wykreowała nowe mechanizmy funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych w warunkach polskich i w kontekście integracji z Unią Europejską.

Zmienność warunków ekonomicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej wymuszała i wymusza nieustannie procesy dostosowawcze w zakresie ich działania, a tym samym nowoczesne spojrzenie na procesy tych zmian. Obejmuje ono metodologię, wyniki badań, doświadczenie i postulaty kierowane pod adresem przedsiębiorstw, instytucji czy jednostek samorządowych w gospodarce rynkowej.

Prezentowana czytelnikom monografia zatytułowana Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne jest opracowaniem sporządzonym przez pracowników wybranych ośrodków gospodarczych, naukowych, praktyków, analityków gospodarczych, finansistów w obszarach ekonomiczno-finansowych funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych w aspekcie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Problematyka kształtowania ich warunków i mechanizmów rozwoju wyłoniła potrzebę wieloaspektowego ujęcia zagadnień metodycznych, badawczych i praktycznych. Metodyczny zakres monografii obejmuje trzy bloki tematyczne:

  1. Funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
  2. Finanse sektora publicznego. Aspekty globalne i lokalne.
  3. Uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji gospodarczych w skali makroekonomicznej.

(…)

Zawartość tomu:


Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, red. Michał Strzelecki

Olsztyn 2012, ISBN978-83-87867-78-2
Cena 31 zł z VAT

Ze wstępu pióra dra Michała Strzeleckiego:

(…) wszelkie problemy związane z powstaniem oraz funkcjonowaniem demokracji należy rozpatrywać w szerszym wymiarze czasowym, uwzględniając nie tylko aktualne uwarunkowania sytuacyjne, ale także doświadczenia oraz dorobek przeszłości. W istocie zatem pogłębiona i rzetelna analiza kondycji systemu demokratycznego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku wymaga ujęcia całościowego, którego integralną częścią powinno być również przedstawienie podejścia do wspomnianego zagadnienia w okresie wcześniejszym, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Zaprezentowany powyżej punkt widzenia stanowił niewątpliwie główną inspirację dla inicjatywy opracowania prezentowanej pracy zbiorowej, w przygotowaniu której uczestniczyli przedstawiciele różnorodnych krajowych ośrodków akademickich (…)


Tomasz Stryjewski, Symulacje modeli ekonometrycznych w zastosowaniach mikroekonomicznych

Olsztyn 2012, ISBN 978-83-87867-79-9
Cena 34 zł z VAT

Zakres podręcznika obejmuje wykład z symulacji dla studentów licencjackich i magisterskich studiów ekonomicznych, informatycznych i informatyki i ekonometrii. Jednak jego treść może być dobrym uzupełnieniem treści programowych na innych kierunkach. Przedstawione zagadnienia poparto licznymi przykładami praktycznymi z zakresu działalności przedsiębiorstwa, a zatem mogą one stanowić cenne źródło informacji dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących się analizami gospodarczymi.


Absolwenci. 15 lat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Olsztyn 2012
Cena 10 zł z VAT

Pamiątkowa publikacja z okazji jubileuszu uczelni, przygotowana z myślą o jej absolwentach, których liczba przekroczyła już 15 tysięcy.


Wiesław Mysłek, Etyka zawodowa. Uwarunkowania, konteksty, zastosowania

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-72-0
Cena 34 zł z VAT


Anna Michalczyk, Metoda Case-Based Reasoning w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem w firmach windykacyjnych

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-71-3
Cena 25 zł z VAT


Aleksander Nalaskowski, Pedagogiczny zapis dekady

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-75-1
Cena 27 zł z VAT


Dariusz Jurczak, Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim 1996-2000

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-69-0
Cena 35 zł z VAT


Adam Sosnowski, Postawy studentów wobec współczesnego świata

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-73-7
Cena 30 zł z VAT


Aleksandra Korzeniewska, Oczekiwania osób starszych w aspekcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie

Olsztyn 2009, ISBN 978-83-87867-70-6
Cena 13 zł z VAT


Tadeusz Pawlus, Filozofia społeczna

Olsztyn 2009, ISBN 978-83-87867-68-3
Cena 27 zł z VAT


Franciszek Mleczko, Cywilizacja podarków

Olsztyn 2008, ISBN 978-83-87867-66-9
Cena 18 zł z VAT


Współczesne trendy w ekonometrii, red. Zygmunt Zieliński

Olsztyn 2008, ISBN 978-83-87867-67-6
Cena 38 zł z VAT

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content