Stypendia/pomoc materialna

Termin składania wniosków to 31 październik 2023r.

W przypadku stypendium rektora jest to termin nieprzekraczalny – uprawnione osoby do złożenia wniosku to studenci ze średnią powyżej 4,0.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, socjalne może być złożone po tej dacie – w przypadku przyznania stypendium wypłacone ono będzie od daty złożenia wniosku (złożone do 10 każdego miesiąca). Złożenie wniosku po 10 dniu każdego miesiąca skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami będzie można złożyć w dziekanacie właściwego wydziału lub przesłać na adres Uczelni z dopiskiem „stypendium”.

 

Pomoc materialna dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 409 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia powyższe nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Student może ubiegać się na podstawie odrębnych przepisów również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Czytaj więcej

Wnioski o stypendium socjalne mogą składać studenci, których dochód nie przekracza 1294,40 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o stypendium rektora można składać od średniej 4,0 – stypendium przyznawane jest dla 10 % studentów z najlepszą średnią na kierunku.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Obowiązek udokumentowania wniosków przy ubieganiu się o stypendium spoczywa na zainteresowanym studencie.

Dokumenty potwierdzające sytuację studenta muszą być z właściwych urzędów – nie będą przyjmowane odręczne oświadczenia studenta.

Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny studenta, jeśli jego dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca jest mniejszy lub równy 600 zł. W przypadku braku ww. zaświadczenia stypendium nie zostanie przyznane.

 

Termin składania wniosków o stypendia: do 31 października 2023 roku.

Wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami można przesyłać na adres: Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-083 Olsztyn z dopiskiem „Stypendium” lub złożyć w dziekanacie właściwego Wydziału.

WAŻNE!!!! Wnioski drukujemy z załącznikami (jeżeli jakiś załącznik nie dotyczy sytuacji studenta należy dopisać nie dotyczy i podpisany również złożyć razem z wnioskiem).

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta po osobistym odebraniu decyzji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content