Pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł I i Moduł II w 2024 roku.

Moduł I – obszary A, B, C, D

W programie możliwa jest pomoc w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • zadanie 1 i zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu;
  • zadanie 2 i zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

  • zadanie 1, zadanie 3 i zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń z zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
  • zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości;
  • zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Termin składania wniosków od dnia 01.03.2024 r. dnia 31.08.2024 r.

Moduł II – pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu

LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

– szkoła policealna lub kolegium;

– studia pierwszego stopnia;

– studia drugiego stopnia;

– jednolite studia magisterskie;

– studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków od dnia 01.03.2024 r. do 30.03.2024 r. – rok akademicki 2023/2024.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System przewiduje znaczne ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-puap. Informacje dotyczące składania dokumentów w formie elektronicznej znajdują się na stronie www.portal-sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków skorzystania z dofinansowań w ramach programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27 i 25, jak również na stronie internetowej www.pfron.org.pl

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content