BON Zasady wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami

Wsparcie edukacyjne to działania ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. Wsparcie to, bezpośrednio w procesie dydaktycznym, angażuje trzy podmioty:

  • studenta, który ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące studiów, w tym udziału w procesie wsparcia edukacyjnego,
  • BON OSW – jednostkę doradczą w zakresie dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studenta uwarunkowanych jego stanem zdrowia,
  • nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje merytoryczne z danej dziedziny wiedzy, które w połączeniu ze znajomością standardów kształcenia umożliwiają wspólne opracowanie racjonalnych adaptacji studiów i ich praktyczną realizację.

 

7 zasad wsparcia, którymi kierują się pracownicy BON OSW:

Zasada 1. Indywidualizacja:  adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, w tym warunków, w jakich się on odbywa.

Zasada 2. Podmiotowość, czyli uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jej prawa do decydowania o sobie.

Zasada 3. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej  w związku ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi/studentce nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności.

Zasada 4. Racjonalność dostosowania  to znaczy proponowania adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego.

Zasada 5. Utrzymanie standardu akademickiego , czyli przygotowanie adaptacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku/specjalności.

Zasada 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć , to znaczy takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osoby niepełnosprawnej, ale w sposób racjonalny wyrównują jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za optymalną na danym kierunku.

Zasada 7. Równe prawa i obowiązki , czyli dbałość nie tylko o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie jak w przypadku studentów bez niepełnosprawności.

[M. Perdeus-Białek, D. Nowak-Adamczyk, Kraków 2013]

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content