Zarządzanie kulturą SP

Celem studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, a także przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania i promocji kultury.

Słuchacz po ukończeniu studiów – zna zagadnienia dotyczące podstaw prawnych działalności publicznych i komercyjnych instytucji kultury  odnoszące się do źródeł finansowania kultury oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, inicjatyw i programów wspólnotowych. Ma wiedzę o kulturze XXI wieku –  instytucjach kultury i życiu kulturalnym na poziome lokalnym, regionalnym i globalnym; rynku kultury, przemysłach kultury, usługach kulturalnych. Zna zagadnienia dotyczące aspektów polityki i dyplomacji kulturalnej państwa i samorządów lokalnych ( na przykładzie Polski oraz wybranych krajów) a także strategii kultury Unii Europejskiej. Zna zagadnienia związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Potrafi zarządzać  projektami, organizacją imprez kulturalnych  oraz przygotowaniem dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Posiada umiejętność wystąpień publicznych

 

Program studiów

 1. Instytucje i media kultury współczesnej (media i kultura, media i polityka)
 2. Wybrane  zjawiska kulturalne w Polsce (literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne i inne)
 3. Zarządzanie i marketing w kulturze (informacja w kulturze)
 4. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 5. Prawo autorskie – ochrona własności intelektualnej
 6. Polityka kulturalna (Polski, regionu, gminy, polityka kulturalna UE)
 7. Kultura XXI w. (rynek kultury,  przemysły kultury, dialog kultur)
 8. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
 9. Finansowanie instytucji kultury, projektów kulturalnych, pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
 10. Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety
 11. Sztuka budowania wizerunku, autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych
 12. Ćwiczenia i warsztaty – biznesplan, pozyskiwanie dotacji, projekty gry interaktywne

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content