Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy SP

W ramach studiów, za dodatkową opłatą, słuchacze mogą uzyskać Certyfikat audytora wewnętrznego BHP

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujących w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Przygotowują kadrę dla: zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

 

Zagadnienia:

Wprowadzenie do problematyki pracy
 Zasady i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy
Zarządzanie w warunkach ekstremalnych
 Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
 System zarządzania bhp wg ISO 45001:2018
. Audyt wewnętrzny SZBHP
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 Zasady ratownictwa medycznego
 Czynniki psychologiczne i społeczne w kształtowaniu warunków pracy
 Środowisko pracy jako źródło zagrożeń
 Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Prace i materiały szczególnie niebezpieczne
 Analiza i ocena ryzyka zawodowego
Czynniki antropometryczne i biomechaniczne w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
Zasady i środki ochrony indywidualnej
Analiza okoliczności wypadków przy pracy  i chorób zawodowych
Wymagania minimalne w zakresie eksploatacji maszyn oraz ocena zgodności wyrobów

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content