Wykładowcę informatyki zatrudnimy!

Mając na celu rozwój Uczelni, Rektor OSW nawiąże, współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w dyscyplinie informatyka.

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowym, w stopniu magistra, doktora i doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie wymaganej dyscypliny,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w weekend,
 • dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,
 • posługiwanie się w mowie i piśmie językiem angielskim.

Preferowane osoby dla których OSW będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

CV i dokumenty poświadczające spełniane wymagania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] .pl do 31 lipca 2023 r.

Wykaz dokumentacji:

 • podanie kierowane do Rektor OSW dr Agnieszki Górskiej
 • CV,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 • informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; spis publikacji naukowych,
 • oświadczenie, że Olsztyńska Szkoła Wyższa będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w naborze należy składać w Rektoracie OSW, ul. Jagiellońska 59, 101-283 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie do dnia 31.07.2023 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 31.08.2023 r.
 • Nabór ma charakter jednoetapowy.
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach naboru jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, tel.: 89 534 71 53, e-mail: [email protected], dalej OSW.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowania się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.
 • Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego naboru.

 • Czas przetwarzania danych osobowych
 1. W przypadku nie spełniania wymagań formalnych Pani/Pana dokumenty zostaną niezwłocznie zniszczone.
 2. Po zakończeniu procesu naboru i ogłoszeniu wyłonienia kandydata, oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po 14 dniach od ogłoszenia wyników.
 3. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych naborach prowadzonych przez OSW dokumenty będą przechowywane przez 90 dni od dnia ogłoszenia wyłonienia kandydata, a następnie zostaną zniszczone.
 4. Dokumenty osoby, która zostanie pracownikiem włączane będą do akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz OSW, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.
 • Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby OSW lub na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub na wskazany wyżej adres OSW.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content