Warmia możliwości

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektWARMIA MOŻLIWOŚCI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-Z106/17

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Wartość projektu: 8 245 715,28 zł

Wartość dofinansowania: 7 998 343,79 zł

Okres realizacji projektu od: 01-04-2018 do: 31.012.2023 r.

Cel:

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, poprzez:

  1. realizację wsparcia dla 600 studentów (370K; 230M),
  2. realizację staży dla 124 studentów (75K i 49 M),
  3. realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (40os.)
    i kierowniczej i admin. (18os.),
  4. wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022 prowadzących do podniesienia kompetencji: analitycznych i/lub informatycznych zawodowych i/lub komunikacyjnych i/lub przedsiębiorczych, podniesienia kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
    i społeczeństwa, wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

  1. Jagiellońska 59, pok.213

10-283 Olsztyn

mail: [email protected]

Tel. 534 764 928

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content