Studenci niepełnosprawni

Witamy na stronie przeznaczonej dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

 Wsparciem dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest Pełnomocnik Rektora do spraw studentów niepełnosprawnych. Został on powołany, by umożliwiać studentom niepełnosprawnym równy dostęp do oferty dydaktycznej Uczelni.

WSIiE TWP dąży do tego, aby każdy miał równe szanse i możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej.

Z pomocy pełnomocnika mogą korzystać studenci oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 Oferta dla studentów:
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, w tym: dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta – w porozumieniu z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków korzystania z biblioteki, adaptacja elektroniczna materiałów dydaktycznych.
 • Uzyskanie informacji o możliwości otrzymywania stypendiów specjalnych jak i innych rodzajów pomocy finansowej np. ze środków PFRON.
 • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Wsparcie studentów niepełnosprawnych w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.

Oferta dla kandydatów na studia:

 • Uzyskanie informacji o możliwościach kształcenia się w naszej Uczelni przez osoby niepełnosprawne.

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych


mgr Anna Sokołowska

tel. 089 534 71 53 wew. 33
519 062 013


Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych należy:

 1. rejestracja studentów niepełnosprawnych oraz gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej stanu ich zdrowia,
 2. wydawanie zaświadczeń dla studentów lub opiekunów studentów niepełnosprawnych,
 3. inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach Uczelni, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz utrudnień w dostępie do zasobów informacyjnych,
 4. organizowanie indywidualnego wsparcia Uczelni dla niepełnosprawnych studentów,
 5. promowanie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych absolwentów Uczelni,
 6. prowadzenie i przekazywanie sprawozdawczości dotyczącej osób niepełnosprawnych do MNiSW i innych,
 7. inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz studentów niepełnosprawnych,
 8. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów studentów niepełnosprawnych.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content