Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych Terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (wyłącznie dla absolwentów studiów nauczycielskich) oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość na poszerzenie zdobytych kompetencji poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju. Posiada uprawnienia do wsparcia ucznia w terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • placówki edukacyjno-rehabilitacyjne udzielające wsparcia dzieciom i młodzieży,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • placówki oświatowe,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne,
  • integracyjne i specjalne.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content