Szkolenia i kursy

Szkolenia dla studentów w projekcie „Warmia możliwości”

Analiza danych w MS Excel -16 godzin

 Program szkolenia

 1. Przygotowywanie danych do przeprowadzenia analizy.
 2. Tworzenie zestawień.
 3. Wykorzystywanie różnych funkcji Excel.
 4. Dokonywanie analizy i oceny danych.
 5. Wykonywanie prognozy i symulacji.
 6. Wykorzystywanie scenariuszy.
 7. Przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ w zakresie:

 • Przygotowywania danych do przeprowadzenia analizy.
 • Tworzenia zestawień.
 • Wykorzystywania różnych funkcji Excel.
 • Dokonywania analizy i oceny danych.
 • Wykonywania prognozy i symulacji.
 • Wykorzystywania scenariuszy.
 • Przeprowadzania analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej.

UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik potrafi:

 • Przeprowadzić analizę danych w MS Excel

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik jest gotów do działania zgodnie z określonymi standardami oraz do samodzielnego
 • poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy.

Wykorzystanie w analizie narzędzia Power Pivot-16 godzin

Program szkolenia

 1. Pobieranie danych do narzędzia PowerPivot.
 2. Budowanie i zarządzania relacjami bazodanowymi.
 3. Tworzenie tabel i wykresów przestawnych w oparciu o przygotowane dane.
 4. Wykorzystanie Data Analysis Expressions.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ w zakresie:

 • Pobierania danych do narzędzia PowerPivot.
 • Budowania i zarządzania relacjami bazodanowymi.
 • Tworzenia tabel i wykresów przestawnych w oparciu o przygotowane dane.
 • Wykorzystania Data Analysis Expressions.

UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik potrafi:

 • Wykorzystywać w analizie danych narzędzie Power Pivot

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik jest gotów do działania zgodnie z określonymi standardami oraz do samodzielnego

poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy.

Optymalizacja raportowania za pomocą hurtowni danych i kostki OLAP w oparciu o Microsoft SQL Server

 Program szkolenia

 1. Pojęcie denormalizacji bazy danych.
 2. Wprowadzenie do tematyki hurtowni danych.
 3. Tworzenie bazy analitycznej.
 4. Tworzenie żródeł danych i widoków źródeł danych.
 5. Tworzenie wymiarów ich procesowanie.
 6. Tworzenie kostki OLAP.
 7. Tworzenie grup miar i ich powiązania z wymiarami w kostce OLAP.
 8. Tworzenie pakietu SSIS do zautomatyzowanego przeładowywania danych.
 9. Zarządzanie uprawnieniami w bazie analitycznej
 10. Administracja SSAS.
 11. Porównanie czasu tworzenia raportu w Microsoft EXCEL dla tabel faktów o różnym rozmiarze zależnie od źródła: baza relacyjn, Power Pivot, kostka OLAP.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ w zakresie:

 • różnic pomiędzy silnikem baz relacyjnych a silnikiem baz analitycznych,
 • różnic pomiędzy bazą zoptymalizowaną do zbierania danych, a hurtownią zoptymalizowaną do analizy

danych,

 • istnienia faktów, wymiarów i kluczy,
 • złożoność projektu tworzenia hurtowni i kostki OLAP,
 • konieczność przetwarzania wymiarów i kostek OLAP przed wykorzystaniem ich w analizie,
 • korzyści ze skrócenia czasu przeprowadzania analizy, dzięki wstępnemu przygotowaniu danych i miar w

czasie przetwarzania

 • wpływu ról i przypisanych im uprawnień na dostęp do danych w kostce OLAP.

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik potrafi:

 • identyfikować wymiary i fakty,
 • wybierać odpowiednie z biznesowego punktu widzenia funkcje agregujące dla tworzonych miar,
 • łączyć się do kostki OLAP i tworzyć raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik jest gotów do wykonywania obowiązków zawodowych związanych z raportowaniem w oparciu o

hurtownię danych zgodnie ze standardami i procedurami.

Wykorzystanie Microsoft SQL R serwera w analizie danych

Program szkolenia

 1. Podstawowe działania na obiektach R.
 2. Funkcje matematyczne statystyczne ze standardowo instalowanych pakietów.
 3. Analiza danych z wykorzystaniem wykresów.
 4. Uruchamianie skryptu R z poziomu Microsoft SQL Server z przekazywaniem danych SQL.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ w zakresie:

 • możliwych do użycia źródeł danych,
 • różnic pomiędzy źródłem danych wewnątrzraportowym i współdzielonym,
 • różnic pomiędzy zbiorem danych wewnątrzraportowym I współdzielonym,
 • możliwości raportowania wyników analizy w różnej formie,
 • istnienia wielu narzędzi do analizy I raportowania.

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik potrafi:

 • wybrać źródła danych,
 • zdefiniować potrzebne zbiory danych,
 • utworzyć filtry,
 • utworzyć raporty tabelaryczne i wykresy,
 • tworzyć raporty na mapie,
 • dobierać narzędzie do utworzenia raportu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i

podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy w oparciu o przeprowadzone analizy i przygotowane

wizualizacje ich wyników.

Leadership and Team Skills (szkolenie akredytowane)-32 godziny

Program szkolenia

Program realizowany jest z uwzględnieniem poniższych aktywności, w których bierze udział każdy z uczestników :

 1. Zadanie przedkursowe
 2. Warsztat Kierowanie pracą zespołu – 2 dniowy obejmujący, m.in.:
 3. definiowanie ról w zespole,
 4. identyfikacja wartości i zachowań menedżera,
 5. rozpoznanie własnego stylu zarządzania, które sprzyjają wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołów.
 6. organizacja pracy własnej i zespołu.
 7. Warsztat dot. zwiększania wydajności pracy zespołu- 2 dniowy ukierunkowany na m.in.:
 8. badanie wpływu stylu przywództwa na wydajność zespołu na podstawie case study
 9. określanie znaczenia wydajności zespołu w osiąganiu celów organizacyjnych
 10. rozpoznawanie i usuwanie słabych wyników
 11. zastosowanie technik motywacji w celu zwiększenia wydajności zespołu i indywidualnej,
 12. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 13. Aplikacja – praca, którą przygotowuje każdy z uczestników. Celem zadań jest przełożenie nabytej wiedzy i umiejętności na doświadczenia i case study z pracy z zespołem,  sytuacji, w których zastosowano odpowiednie narzędzia kierowania i współpracy w zespole.
 14. Assessment i ocena ( przeprowadzenie przez zakredytowanych asesorów oceny złożonej przez uczestnika Aplikacji, a tym samym przydzielenie stosownej wg wytycznych oceny. Otrzymanie pozytywnej oceny będzie skutkowało uzyskaniem certyfikatu ILM Endorsed. Po dokonaniu oceny uczestnik otrzyma stosowną informację zwrotną.
 15. Uzyskanie Certyfikatu ILM Endorsed (Institute Leadership and Management).

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

 Dzięki udziałowi w niniejszym szkoleniu uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ – Uczestnicy po szkoleniu:

 • nabędą wiedzę o rodzajach ról w zespole i jak je identyfikować
 • będą znali wartości i zachowania charakteryzujące efektywnego menedżera,
 • poznają style zarządzania, które sprzyjają wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołu.
 • nabędą wiedzę o podstawowych mechanizmach organizacji pracy własnej i zespołu, w kontekście zwiększania efektywności poszczególnych osób i zespołu.
 • poznają podstawowe technik motywacji zespołowej i indywidualnej,
 • nabędą wiedzę na temat typowych sytuacji konfliktowych w pracy zespołowej

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • rozróżniać role w zespole,
 • identyfikować własny styl zarządzania,
 • identyfikować istotne elementy wpływające na prawidłową organizację pracy własnej i zespołu
 • zaproponować wybrane do sytuacji motywatory w celu zwiększenia wydajności zespołu i
 • indywidualnej,
 • zidentyfikować przyczyny dla typowych sytuacji konfliktowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Uczestnicy po szkoleniu są gotowi do:

 • dokonywania oceny własnego stylu zarządzania sprzyjającego wzrostowi efektywności pracy zespołowej
 • samodzielnej organizacji pracy własnej i zespołu, tj. poprzez rozpoznawanie czynników mających wpływ na zwiększenie wydajności przy realizacji konkretnego zadania
 • dokonywania oceny pracy zespołu i stosowania wybranych technik motywacyjnych w relacji do zespołu lub indywidualnego członka proponowania rozwiązań dla typowych sytuacji konfliktowych w pracy zespołowej.

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin certyfikujący dla wszystkich uczestników szkolenia. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje rozpoznawalny na całym świecie certyfikat ILM potwierdzający uzyskanie kwalifikacji dotyczących umiejętności zawodowych z zakresu przywództwa i zarządzania.

Komunikacja w zespole z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych na przykładzie usług Office 365-16 godzin

 Program szkolenia

 1. Użytkowanie skrzynki pocztowej.
 2. Planowanie terminu w kalendarzu I zapraszanie uczestników spotkania.
 3. Udostępnianie i korzystanie z kalendarza.
 4. Zarządzanie kontaktami w Outlook, Skype dla biznesu.
 5. Błyskawiczna rozmowa tekstowa. Wideorozmowa.
 6. Zapraszanie dodatkowych uczestników do wideorozmowy.
 7. Korzystanie z wirtualnej tablicy i prezentacji.
 8. Udostępnianie programu lub pulpitu.
 9. Rodzaje wirtualnych sal i ról.
 10. Zarządzanie mikrofonami i kamerkami.
 11. Wykorzystanie narzędzi w wirtualnej sali.
 12. Korzystanie z Office WebAPP.
 13. Udostępnianie pliku lub folderu z OneDrive.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ – Uczestnicy po szkoleniu wiedzą o:

 • Komunikacji synchronicznej z wykorzystaniem Skype dla biznesu i asynchronicznje za pomocą poczty.
 • Planowaniu pracy zespołu z wykorzystaniem kalendarzy
 • Wykorzystaniu wideokonferencji do realizacji spotkań
 • Wykorzystaniu Office WebAPPS do realizacji codziennych zadań

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnicy po szkoleniu potrafią:

 • Korzystać ze skrzynki pocztowej
 • Planować spotkania z wykorzystaniem kalendarza
 • Nawiązywać tekstową rozmowę błyskawiczna i wideorozmowę oraz łączyć się do wirtualnej sali i
 • Korzystać z narzędzi w czasie wideorozmowy lub wideokonferencji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnicy po szkoleniu potrafią samodzielnie poszukiwania rozwiązań narzędziowych zwiększających

efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy poprzez poprawę komunikacji

 Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów – 16 godzin

 Program szkolenia

 1. Rozwijanie umiejętności skutecznego identyfikowania problemów w miejscu pracy.
 2. Metody generowania odpowiednich rozwiązań.
 3. Techniki delegowania działań w ramach danych rozwiązań.
 4. Metody oceny rozwiązań oraz monitorowania ich wdrażania.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ w zakresie – Uczestnicy po szkoleniu:

 • nabędą wiedzę o czynnikach blokujących kreatywne myślenie,
 • będą rozumieć zasady kreatywnej pracy w grupie,
 • poznają najpopularniejsze techniki analizy problemów,
 • poznają grupowe metody kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • poznają techniki oceny pomysłów.

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • wskazać czynniki blokujące kreatywne myślenie,
 • identyfikować zasady kreatywnej pracy w grupie,
 • przygotować etapy procesu analizy problemów w oparciu o najpopularniejsze techniki,
 • przygotować etapy zastosowania typowych metod kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • zastosować popularne techniki oceny pomysłów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Uczestnicy po szkoleniu są gotowi do:

 • dokonywania oceny czynników blokujących kreatywność,
 • działania zgodnie z typowymi zasadami kreatywnej pracy w grupie,
 • wykorzystania najpopularniejszych technik analizy problemów,
 • zastosowania w pracy grupowej metod kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • zastosowania technik oceny pomysłów.

 Prince2® Foundation (szkolenie akredytowane)-24 godziny

 Program szkolenia

 1. Zapoznanie z Metodyką PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami).
 2. Przegląd kluczowych zagadnień niezbędnych do efektywnego stosowania metodyki PRINCE2®, w tym do prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia, kontrolowanego
 3. zamknięcia projektu.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ – Uczestnik nabędzie wiedzę, tj. zna i rozumie:

 • pojęcia i definicje z zakresu zarządzania projektami
 • role i zadania osób zaangażowanych w realizację projektu
 • procesy i tematy metodyki zarządzania projektami PRINCE2®
 • planować i aktywnie monitorować harmonogram realizacji projektu
 • zarządzać zmianą projektową, ryzykami i jakością

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik potrafi:

 • przygotowywać i zarządzać dokumentami projektowymi
 • planować i wskazywać działania, które muszą być wykonywane na poszczególnych etapach realizacji Projektu
 • przypisywać odpowiednie role projektowe do działań na każdym etapie realizacji projektu
 • delegować odpowiednie zadania poszczególnym członkom zespołu projektowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Uczestnik jest gotów do:

 • działania zgodnie ze standardami i procesami wynikającymi z metodyki PRINCE2
 • dokonywania oceny jakości produktów i usług dostarczanych w ramach projektów zarówno w aspekcie merytorycznym jak i ekonomicznym
 • proponowania rozwiązań zwiększających efektywność zarówno pracy własnej jak i pracy zespołu
 • efektywnej pracy w zmiennych warunkach projektowych oraz dobrego współdziałania w zespole lub zarządzania kilkuosobowym zespołem

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin certyfikujący dla wszystkich uczestników szkolenia. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2® Foundation.

Prince2® Agile Practitioner (szkolenie akredytowane)-24 godziny

 Program szkolenia

 1. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na przewodniku PRINCE2 AgileTM (organizacja, zarządzanie ryzykiem, wytwarzanie produktu, narzędzia do wizualizacji postępu).
 2. Ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ w zakresie:

 • Zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na przewodniku PRINCE2® Agile (organizacja, zarządzanie ryzykiem, wytwarzanie produktu, narzędzia do wizualizacji postępu).

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik potrafi:

 • Zastosować zwinne podejście do wytwarzania produktów projektu

KOMPETECNE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik jest gotów do działania zgodnie z określonymi standardami oraz do samodzielnego

poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez

siebie pracy.

 Symulacja biznesowa z wykorzystaniem gry biznesowej typu Citta Ideale-8 godzin

  Program szkolenia

 1. Skuteczne wykorzystywanie filozofii i technik podejść zwinnych (Agile) w złożonych. wielozespołowych środowiskach projektowych.
 2. Możliwość samodzielnego przećwiczenia podejmowania decyzji.
 3. Sposób analizy osiągniętych efektów w celu wyciągania wniosków na przyszłość.
 4. Zapoznanie się z codziennymi praktykami pracy zespołów Scrumowych.
 5. Przećwiczenie planowania i koordynacji złożonego projektu zwinnego.
 6. Poznanie sposobów współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego.

 Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ – Uczestnik nabędzie wiedzę, tj. zna i rozumie:

 • Praktyki pracy zespołów Scrumowych.
 • Sposoby współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego.

UMIEJĘTNOSCI:

 • Uczestnik potrafi: wykorzystać filozofię i techniki podejścia zwinnego (Agile) w elementach swojej pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Uczestnik jest gotów do: proponowania rozwiązań zwiększających efektywność zarówno pracy własnej jak i pracy zespołu

Wsparcie informatyczne budżetowania sprzedawanych usług-24 godziny

 Program szkolenia

 1. Przygotowanie danych do analizy,
 2. Organizacja danych w arkuszu.
 3. Monitorowanie poprawności danych względem zdefiniowanych założeń.
 4. Tworzenie zestawień i raportów.
 5. Wykorzystanie wbudowanych funkcji.
 6. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kontekście wyników analizy.
 7. Zastosowanie scenariuszy w celu porównania wartości symulacji.
 8. Analiza sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.
 9. Integracja Microsoft Excel z innymi programami.

Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ – Uczestnik nabędzie wiedzę, tj. zna i rozumie:

 • sposoby i możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia zestawień, raportów i

wykresów sprzedażowych,

 • możliwości przetwarzania i analizy danych sprzedażowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik potrafi:

 • generować raporty, zestawienia i wykresy sprzedażowe,
 • wykonywać analizy na dostępnych danych z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Uczestnik jest gotów do:

 • pracy w zespole sprzedażowym.

 Obsługa aplikacji klasy CRM-16 godzina

Program szkolenia

 1. Zarządzanie danymi kont i kontaktów.
 2. Obsługa działań.
 3. Ofertowanie, zamówienia.
 4. Harmonogramowanie pracy handlowca. Zarządzanie kolejkami.
 5. Analiza sprzedaży.

 Dzięki udziałowi w niniejszym warsztacie uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ – Uczestnik nabędzie wiedzę, tj. zna i rozumie:

 • zasady zarządzania relacjami z klientem,
 • proces obsługi klienta.

UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik potrafi w systemie klasy CRM:

 • zarządzać danymi kont i kontaktów,
 • rejestrować informacje związane z obsługą klienta,
 • przygotowywać oferty i zamówienia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Uczestnik jest gotów do:

pracy w zespole sprzedażowym i obsługi klienta.


Kursy i szkolenia 2020

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content