STUDIA PODYPLOMOWE Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim

Opis studiów. W ostatnich dekadach miasta przechodzą olbrzymią ewolucję. Procesy urbanizacyjne, które obserwujemy podwyższają jakość życia mieszkańców, są również akceleratorami rozwoju społecznego i technologicznego. Urbanizacja wiąże się jednocześnie z wieloma wyzwaniami. W ich obliczu kluczowym zadaniem staje się uczynienie współczesnych miast bardziej  odpornymi, bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi mieszkańcom. Właściwe funkcjonowanie miast zależy od kształtowania właściwych polityk miejskich i projektowania efektywnych modeli zarządzania miastami.

 

Tworzenie przestrzeni rozwoju współczesnych miast oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga połączenia wiedzy dotyczącej tego, czym jest współczesne miasto, i jakie wyzwania przed nim stoją, z praktycznymi umiejętnościami zarządzania współczesnymi metropoliami.

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim mają na celu kształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania szybko rozwijającymi się obszarami miejskimi. Ich zadaniem jest kształcenie liderów miejskich, którzy będą wyposażeni w kompetencje niezbędne do diagnozowania oraz rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem miastami. Będą również w stanie projektować nowe, bardziej przyjazne dla obywateli i środowiska naturalnego, modele rozwoju miast i terenów zurbanizowanych

 

Kształcenie na studiach podyplomowych Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim będzie miało charakter interdyscyplinarny i będzie integrowało interdyscyplinarną wiedzę z praktyką.

 

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim skierowane są do przedstawicieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, liderów i menedżerów miejskich, analityków i konsultantów specjalizujących się w rozwoju regionalnym i miejskich, pracowników agencji konsultingowych i marketingowych oraz firm zajmujących się świadczeniem usług publicznych

 

Program zajęć (projekt).

OBSZAR ZAKRES PROBLEMOWY PRZEDMIOTY (przykładowe)
Zarzadzanie nowoczesnym samorządem miejskim Miasta przyszłości – trendy rozwojowe

Zarządzanie przez dane

Współcześni liderzy miast

Marketing miast/miejsc

Zrównoważony rozwój

1.    Miasta przyszłości – trendy w rozwoju miast

2.    Smart city –wykorzystanie technologii w zarządzaniu miastem.

3.    Współcześni liderzy samorządowi – archetyp dobrego gospodarza vs. Wizjonera i stratega

4.    Marketing miejsc

5.    Rozwój zrównoważony i zielone polityki

 

Edukacja

i

kultura

Polityka edukacyjna samorządowa i krajowa

Edukacja alternatywna

Finansowanie edukacji

Kulturalni mieszkańcy – miejska polityka kulturalna

6.    Zarządzanie edukacją w samorządzie- prawo, finanse, kompetencje i inkluzywność

7.    Kulturalni obywatele – polityka kulturalna jako inwestycja

Ochrona Zdrowia

i

Polityka Społeczna

Polityka profilaktyki zdrowia

Zabezpieczenie i opieka społeczna w nowoczesnym samorządzie

 

8.    Zarzadzanie opieką zdrowotną w samorządzie.

9.    Zdrowie mieszkańców i profilaktyka zdrowotna

Mobilność Transport publiczny

Komunikacja i infrastruktura drogowa

 

10.  Zrównoważony transport publiczny

 

Urbanizacja i ład przestrzenny Miasto dobrze zaprojektowanie

Projektowanie uniwersalne i inkluzywe

Design społeczny

 

11.  Miasto dobrze zaprojektowane – warsztaty projektowe

12.  Projektowanie usług publicznych – warsztaty

13.  Projektowanie inkluzywne

14.  Design społeczny

Komunikacja i dialog społeczny Konsultacje społeczne i współdecydowanie o rozwoju samorządu

Strategie rozwoju jako płaszczyzna porozumienia i uzgodnienia wizji rozwoju

15.  Konsultacje społeczne – warsztaty

16.  CoDesign – Projektowanie partycypacyjne

17.  Komunikacja z mieszkańcami

Aktywizm obywatelski Partycypacja obywatelska w zarządzaniu samorządem

Budżet obywatelski

Ruchy miejsckie i inicjatywy spontaniczne.

Aktywizm miejski

18.  Budżet obywatelski

19.  Ruchy miejskie i aktywizm społeczny

 

 

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content