STUDIA PODYPLOMOWE

Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów studiów podyplomowych w roku akademickim 2023/2024:

Praca końcowa i egzaminy

Warunkiem dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów podyplomowych, złożenie indeksu i karty z wpisami zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz z praktyki
  2. Wykonanie pracy końcowej, uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z pracy końcowej, złożenie 1 egzemplarza oprawionej zatwierdzonej przez promotora pracy końcowej wraz z wersją cyfrową – płyta CD/DVD opisana wklejona na końcu pracy
  3. Wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Słuchaczem a Uczelnią o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. opłacone czesne za studia oraz należność za wystawienie świadectwa ukończenia w wys. 30 zł. /według Regulaminu studiów podyplomowych, Roz. 7 §13 pkt 1./

Zagadnienia na egzamin końcowy

Planowane egzaminy końcowe:

18.05.2024 r.:

Kadry i płace w praktyce organizacji,

Doradztwo zawodowe z elem. coachingu kariery,

02.06.2024 r.:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Druki potrzebne do realizacji praktyki

Koordynator studiów podyplomowych

Dominika Małachowska

email: [email protected]

tel. +48 663 737 857

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content