Studia podyplomowe 2023 kopia

Dlaczego studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to forma kształcenia, dzięki której możesz zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. W ten sposób uzupełniasz już zdobyte w uczelni wykształcenie. Na studiach podyplomowych zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela). Studia ściśle łączą teorię z praktyką. Mogą na nie aplikować studenci studiów magisterskich oraz  absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe są płatne.

Zasady rekrutacji

I etap

Wstępna rekrutacja odbywa się online. Zgłaszasz zainteresowanie wybranymi studiami podyplomowymi, wpisując niezbędne dane. Po zebraniu wymaganej ilości słuchaczy  otwieramy studia i przechodzimy do etapu II.

II etap

Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega w sposób tradycyjny. Należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w dziekanacie, pocztą elektroniczną lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:

 • kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe – podanie_podyplomowe_2024_2025
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych (oryginał do wglądu)
 • jedno aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  –osobistych

Regulamin studiów podyplomowych

Masz pytania? Dzwoń, pisz!

+ 48 663 737 857
email:[email protected]

Zobacz, jakie promocje mamy dla Ciebie!

10% lub 15% zniżki dla służb mundurowych

15% zniżka na kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 10% zniżka na pozostałe kierunki studiów podyplomowych.

REGULAMIN PROMOCJI

10% lub 15% zniżki dla wszystkich Absolwentów OSW, WSIiE TWP i WSIiZ

(po I/ II stopniu studiów)

15% zniżka na kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 10% zniżka na pozostałe kierunki studiów podyplomowych. REGULAMIN PROMOCJI

Oferta

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 13500 zł

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration /MBA/ adresowanych jest do pracowników administracji samorządowej i terenowej wszystkich szczebli, mających za zadanie przygotowanie ich do skutecznego funkcjonowania w strukturach na szczeblu województwa, powiatu oraz gminy.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

W trakcie studiów słuchacze m.in.:

 • poznają problematykę ustrojową i kompetencyjną oraz organizację i zasady pracy;
 • pozyskają wiedzę dotyczącą działania nowoczesnej administracji samorządowej,             
 • w tym elementów prawa, sądowej kontroli administracji, prawa finansowego;
 • nabędą wiedzę dotyczącą savoir-vivre i przygotowywania dokumentów;
 • uzyskają wiedzę co do zasad funkcjonowania administracji w kontekście członkostwa   Polski w Unii Europejskiej;
 • poznają doświadczenia i metody funkcjonowania administracji terenowej w innych   krajach Unii Europejskiej.

Adresaci :

Studia MBA są zaadresowane do pracowników administracji samorządowej i terenowej wszystkich szczebli.

Zajęcia obejmują około 250 godzin dydaktycznych, realizowanych w soboty i niedziele w godzinach 09.00 – 17.00
– 15 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

Tematyka realizowanych zajęć:

 1. Samorząd terytorialny funkcjonowanie i zadania
 2. Kontekst członkostwa w Unii Europejskiej
 3. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
 4. Prawo i postępowanie administracyjne
 5. Prawo zamówień publicznych
 6. Organizacja i zarządzanie we współczesnej administracji
 7. E-administracja
 8. Negocjacje
 9. Savoir vivre i korespondencja
 10. Komunikacja ze społecznościami lokalnymi                        
 11. Finanse publiczne
 12. Rachunkowość budżetowa
 13. Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych
 14. Audyt i kontrola w JST
 15. Postępowanie i ordynacja podatkowa
 16. Partnerstwo w administracji publicznej
 17. Lobbing w administracji

Wykładowcy:

Wykładowcami będą naukowcy i praktycy, w tym w randze ambasadorów, mający doświadczenie na arenie międzynarodowej m.in. w Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych a także  w centralnej i lokalnej administracji państwowej. Wśród nich między innymi wykładowcy renomowanych uczelni:

 dr Zdzisław Rapacki, który piastował funkcje Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP a w latach 2004-2010, Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie. Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Odznaczony m.in. Komandorią Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komandorią Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymina, Komandorią Orderu Wschodzącego Słońca Japonii.

Amb. Janusz Niesyto wieloletni dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, dyrektor Gabinetów trzech ministrów spraw zagranicznych RP. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Finlandii.

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2500 zł

Opłata ratalna: 2 x 1350 zł

 

Studia są adresowane do pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzających wzbogacić dotychczasową wiedzę zawodową, a także osób zamierzających ubiegać się o pracę na różnych stanowiskach w instytucjach administracji publicznej.

Program kształcenia został ukierunkowany na umożliwienie absolwentom wyższych uczelni nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zaangażowanego uczestnictwa w lokalnym życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Mogą uzyskać zatrudnienie w organizacjach non profit, w firmach działających na rynku zamówień publicznych, w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych i jednostkach organizacyjnych urzędów gmin.

Przedmioty (m.in.):

 • Socjologiczne koncepcje administrowania
 • Zarządzanie mieniem publicznym
 • Socjologia organizacji
 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Społeczno–ekonomiczne warunki funkcjonowania sektora publicznego
 • Integracja europejska – prawo i instytucje europejskie
 • Współpraca zagraniczna samorządów
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Zarządzanie i organizowanie kapitału społecznego
 • socjologia społeczności lokalnych i regionalnych
 • Postępowanie administracyjne
 • Dokumenty urzędowe

Ilość semestrów: 3

Opłata roczna: 4900 zł

Opłata ratalna: 3 x 1700 zł

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających wiedzę na poziomie CCNA na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat Cisco CCNP RS (Routing i Switching).

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację 3 bloków tematycznych, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatu Cisco CCNP RS (Routing i Switching). Każdy z bloków tematycznych trwa 60h. Zaczynamy od CCNP SWITCH, potem ROUTE i TSHOOT.

Program bloków tematycznych:

CCNP SWITCH
1. Analyzing the Cisco Enterprise Campus Architecture.
2. Implementing VLANs in Campus Networks.
3. Implementing Spanning Tree Protocol.
4. Implementing InterVLAN Routing.
5. Implementing High Availability and Redundancy in a Campus Network.
6. Securing the Campus Infrastructure.
7. Preparing the Campus Infrastructure for Advanced Services.

CCNP ROUTE
1. Routing Services.
2. Configuring the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.
3. Configuring the Open Shortest Path First Protocol.
4. Manipulating Routing Updates.
5. Implementing Path Control.
6. Implementing a a Order Gateway Protocol Solution for ISP connectivity.
7. Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile. Workers Office and Mobile Worker Connectivity.
8. Implementing IPv6 in an Enterprise Network.

CCNP TSHOOT

1. Planning Maintenance for Complex Networks
2. Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks
3. Using Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications
4. Maintaining and Troubleshooting Campus Switched Solutions
5. Maintaining and Troubleshooting Routing Solutions
6. Troubleshooting Addressing Services
7. Troubleshooting Network Performance Issues
8. Troubleshooting Converged Networks
9. Maintaining and Troubleshooting Network Security Implementations
10. Review and Preparation for Troubleshooting Complex Enterprise Networks

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3500 zł

Opłata ratalna: 2 x 1850 zł

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat profesjonalnego administratora sieci komputerowych CISCO CCNA.

Przygotowują słuchaczy do uzyskania certyfikatu CISCO CCNA. Realizowane są zgodnie z programem ustanowionym przez CISCO. Kończą się uzyskaniem Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu zgodnie z programem CISCO. Absolwent studiów może przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatu CCNA w dowolnym centrum egzaminacyjnym CISCO. Egzamin ten nie jest elementem studiów.

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację następujących zagadnień, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CCNA.

 1. Podstawowe pojęcia i technologie w dziedzinie sieci komputerowych: modele ISO/OSI i TCP/IP, protokoły Ethernet i adresacja IP, wprowadzenie do IOS i CLI, konfiguracja routerów i przełączników, konfiguracja i testowanie sieci IP.
 2. Protokoły i koncepcje routingu: routing statyczny, protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2, projektowanie sieci, maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM), routing bezklasowy (CIDR), protokoły stanu łącza OSPF, protokoły hybrydowe EIGRP.
 3. Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe: wirtualne sieci lokalne (VLAN), protokół VTP i STP, routing pomiędzy VLAN-ami, zabezpieczania bezprzewodowej komunikacji sieciowej.
 4. Sieci WAN: technologie sieci rozległych (WAN), protokoły PPP, Frame Relay, bezpieczeństwo sieci, listy dostępu (ACL), DHCP i NAT, diagnostyka błędów w sieciach WAN.

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 4600 zł

Opłata ratalna: 2 x 2400 zł

Opis studiów. Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości to studia podyplomowe, których zadaniem jest kształcenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z projektowaniem produktów i usług z wykorzystaniem trendów. Studia łączą analizę trendów z tworzeniem nowoczesnych modeli biznesowych. Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie umiejętności zarządzania zmianą z wykorzystaniem trendów oraz zastosowania metod projektowych do wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

Kształcenie na studiach podyplomowych Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości będzie realizowane za pomocą metod projektowych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny i warsztatowy. Uczestnicy będą pracować w zespołach projektowych i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi projektanckich. Kształcenie będzie przebiegać zgodnie z procesem projektowania usług, od etapu badawczego, do fazy opracowania strategii implementacji rozwiązań.

Integralnym elementem kształcenia będzie praca z interesariuszami zewnętrznymi. Studenci będą pracować nad przygotowaniem konkretnych rozwiązań dla konkretnych firm i instytucji. Proces edukacyjny będzie odbywał się we współpracy z interesariuszami i pod nadzorem opiekunów projektów.

Zadaniem studiów podyplomowych Analiza trendów i kształcenie modeli biznesowych przyszłości jest również kształcenie w zakresie kompetencji kluczowych. W trakcje procesu kształcenia studenci zdobędą kompetencje w obszarze aktywnego uczenia się, rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego i analitycznego myślenia, pracy zespołowej, kreatywności, tworzenia idei, wnioskowania oraz elastyczności.

Studia podyplomowe Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości są skierowane do zespołów i osób, które w pracy zawodowej zajmują się zarządzaniem zmianą, wprowadzaniem innowacji, przygotowywaniem strategii rozwoju oraz tworzeniem produktów i usług. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą zostać projektanci produktów i usług, analitycy, managerowie, pracownicy działów obsługi klienta, specjaliści biznesowi, pracownicy administracji, specjaliści w zakresie marketingu i komunikacji oraz pracownicy działów r&d.

Czas trwania. Studia mają charakter dwusemestralny, a cykl kształcenia obejmuje ok 200 godzin (30 pkt. ECTS).

Organizacja studiów. Studia podyplomowe trwają jeden rok, obejmują 12-14 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu. Studia realizowane są stacjonarnie.

Warunki zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie zespołowego projektu, przedstawienie go w formie raportu projektowego oraz obrona raportu przed komisją egzaminacyjną.

Rekrutacja.  Rekrutacja na studia podyplomowe Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

 • Podania o przyjęcia na studia,
 • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia – oryginał do wglądu,
 • Kserokopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu),
 • Dwóch aktualnych, podpisanych zdjęć,
 • Potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł

Program zajęć (założenia).

OBSZARZAKRES PROBLEMOWYPRZEDMIOTY (przykładowe)
Badawczy

Badania etnograficzne,

Badania użytkowników,

Analiza procesów,

Analiza strategiczna,

Psychologia społeczna,

Analiza kontekstowa,

Proces projektowy.

1.       Zarządzanie procesem projektowym,

2.       Wprowadzenie do analizy

trendów, analiza strategiczna

3.       Etnografia i badania jakościowe a

badania użytkowników,

4.       Psychologiczne aspekty pracy z biznesem- mentoring biznesowy,

Analityczny

Skanowanie/ wyszukiwanie informacji i danych,

Analiza danych,

Narzędzia w analizie trendów,

Synteza danych,

Mapowanie danych,

Prezentacja danych/Storytelling danych,

Futures thinking,

Przygotowanie scenariuszy rozwoju.

5.       Dane i ich wykorzystanie w procesie projektowym: storytelling danych

6.       Praktyczna analiza trendów,

7.       Future thinking – Tworzenie scenariuszy rozwoju

8.       Mapowanie kodu kulturowego

Kreacyjny

Działania kreatywne,

Metody i narzędzia kreatywne,

Zabawy kreatywne.

9.       Warsztat kreatywny
Wdrożeniowy

Zarządzanie zmianą w firmach i przedsiębiorstwach,

Modele biznesowe,

Prototypowanie,

Testowanie prototypów,

Analiza finansowa,

Zarządzanie projektami,

Analiza ryzyk,

Marketing,

Implementacja rozwiązań.

10.   Zarządzanie innowacją/designem w firmach

11.   Modele biznesowe

12.   Prototypowanie: Ścieżka klienta i service blueprint, testowanie.

13.   Opłacalność finansowa przedsięwzięcia,

14.   Marketing

15.   Skuteczna komunikacja i budowanie relacji biznesowych

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3700 zł

Opłata ratalna: 2 x 1950 zł

 

Program studiów

 1. Projektowanie mechatroniczne
 2. Sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne
 3. Programowanie sterowników PLC
 4. Robotyka i robotyzacja
 5. Przemysłowe systemy mechatroniczne
 6. Diagnostyka procesów

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3000 zł

Opłata ratalna: 2 x 1600 zł

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bankowości oraz ubezpieczeń,  pracujących w : bankach,  zakładach ubezpieczeń i  instytucjach współpracujących.

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami na temat: nowoczesnej bankowości, specyfiku rynku ubezpieczeń a także produktów oferowanych przez obydwa sektory finansowe. Będzie dysponował wiedzą z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz marketingu bankowego i ubezpieczeniowego, ponadto nabędzie umiejętności racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środków finansowych, opracowywania strategii marketingowych oraz zarządzania ryzykiem z wykorzystywaniem instrumentów finansowych.

Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na tych studiach pozwolą na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych różnego rodzaju przedsiębiorstw oraz w administracji samorządowej.

Program studiów

 1. Operacje bankowe
 2. Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 3. Bankowość detaliczna
 4. Ubezpieczenia gospodarcze
 5. Instytucje ubezpieczeniowe
 6. Bankowość elektroniczna
 7. zarządzanie sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeń
 8. Marketing bankowy i w ubezpieczeniach
 9. Ryzyko bankowe i w ubezpieczeniach
 10. Doradztwo bankowe i w ubezpieczeniach

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3000 zł

Opłata ratalna: 2 x 1600 zł

Dziś zarówno w firmach, jak i w administracji publicznej rośnie znaczenie i prestiż stanowisk związanych z ochroną środowiska. Dzieje się tak dzięki rosnącej świadomości społeczeństw na temat środowiska naturalnego i roli człowieka w jego odbudowie. Ponadto mamy do czynienia z szeregiem przepisów, tak unijnych, jak i krajowych, które mają za zadanie zahamowanie wyniszczenia zasobów Ziemi. Dlatego też, na rynku pracy liczy się obecnie nie tylko znajomość rozwiązań przyjaznych dla środowiska, ale przede wszystkim biegłość
w poruszaniu się w sferze międzynarodowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

            Głównym zadaniem studiów podyplomowych o specjalności bezpieczeństwo ochrony środowiska jest nabycie i poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej, w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestiami ochrony poszczególnych elementów środowiska, nowymi rozwiązaniami przyjaznymi ekologicznymi w ochronie środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną.

            Proponowane studia podyplomowe są dla osób pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ochrony środowiska oraz pracujących lub poszukujących zatrudnienia
w podmiotach zajmujących się tym zagadnieniem.

            Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kadry do zarządzania bezpieczeństwem ochrony środowiska w administracji publicznej i innych organizacjach.

Kim jest absolwent specjalności – bezpieczeństwo ochrony środowiska?

– posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu bezpieczeństwa ochrony środowiska, zarządzania ochroną środowiska, stosowania prawa ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania ich w przyszłej pracy zawodowej i życiu codziennym z zachowaniem profesjonalnie wyuczonej zasad etycznych;

– rozumie oraz potrafi stosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa ochrony środowiska w skali globalnej (narodowej), regionalnej i lokalnej;

– umie ocenić skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań prozdrowotnych w ochronie środowiska;

– zna procesy i istotne problemy dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju;

– rozumie postępowanie związane z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością karną za nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska;

– zna zasady funkcjonowania struktur i podmiotów, instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ochrony środowiska;

– umie dokonać analizy przekazu medialnego w zakresie bezpieczeństwa ochrony środowiska;

– zna zasady zarządzania podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadów i szeroko pojętą ochroną środowiska;

– umie stosować regulacje prawne krajowe i EU w zakresie bezpieczeństwa ochrony środowiska;

– jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem ochrony środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiskowych, projektowaniem ochrony środowiska (wydziałach ochrony środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, firmach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem i usuwaniem ścieków, gospodarką odpadami, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem);

– posiada umiejętności w zakresie dostępności cyfrowych i potrafi wykorzystać je do zarządzania ochroną środowiska;

– potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu studiów podyplomowych, nieustannie ją poszerzać
z pożytkiem dla własnego rozwoju.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona środowiska w przekazie medialnym
 • Przestępstwa przeciwko ochronie środowiska
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Ochrona środowiska w administracji publicznej
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Współczesne problemy ekologii i zdrowia publicznego
 • Prawo ochrony środowiska
 • Ochrona środowiska w UE
 • Projektowanie ochrony środowiska
 • Dostępność cyfrowa

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 4500 zł

Opłata ratalna: 2 x 2350 zł

 

Absolwenci studiów zyskują podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują również do planowania dietetycznego w różnego rodzaju schorzeniach wymagających diety. Studia skierowane są do absolwentów studiów przyrodniczych, technologii żywności, zdrowia publicznego.

Przedmioty:

 • Dietetyka pediatryczna
 • Podstawy towaroznawstwa produktów spożywczych
 • Wykłady monograficzne
 • Elementy socjologii zdrowia
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Żywienie człowieka chorego
 • Fizjologiczne podstawy żywienia
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Prawna ochrona jakości zdrowotnej żywności
 • Żywienie kliniczne (pozajelitowe i dojelitowe)
 • Kliniczny zarys chorób
 • Psychologia zdrowia
 • Żywienie zbiorowe
 • Podstawy mikrobiologii żywności
 • Technologia gastronomiczna

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pełnienie roli doradcy zawodowego, doradcy personalnego, a także specjalisty ds. rozwoju personelu organizacji.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego oraz tych, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego
 2. Psychologia rozwojowa, osobowości i motywacji
 3. Zawodoznawstwo
 4. Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 5. Metody diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
 6. Metodyka poradnictwa zawodowego
 7. Rynek pracy
 8. Prawo pracy
 9. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 10. Metodyka poradnictwa zawodowego – zastosowanie technologii informacyjnej w pracy doradcy zawodowego
 11. Teoretyczne podstawy coachingu kariery
 12. Rekrutacja i selekcja pracowników
 13. Metodyka poradnictwa zawodowego – coaching kariery
 14. Przedsiębiorczość

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3300 zł

Opłata ratalna: 2 x 1750 zł

 

Celem studiów podyplomowych pn. Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Administrator Danych jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy przygotowującej słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz obowiązków Administratora Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu: regulacji prawnych ochrony danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i UE, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, prawnych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, powierzania przetwarzania i rejestracji zbiorów danych osobowych, praktycznych aspektów prawnych wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, pakietu reformującego  ochronę danych osobowych w UE.

Adresatami studiów są osoby, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi, celem podniesienia kwalifikacji, osoby zamierzające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, absolwenci wszystkich kierunków studiów, pracodawcy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć (30 ECTS) i realizowany jest w ramach następujących modułów:

 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów.
 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez służby mundurowe i inne sfery budżetowe.
 • Realizacja przez administratorów danych osobowych uprawnień właścicieli danych.
 • Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych i  podmiot przetwarzający.
 • Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych  z użyciem technologii informatycznych i cyfrowych.
 • Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 • Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych.
 • Naruszenia i sankcje karne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Warsztaty /Studia przypadków.

Jeździectwo zaliczane jest do najstarszych sportów świata. Polacy odnosili w tej dyscyplinie wiele sukcesów na arenie międzynarodowej łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. Świadczą o tym wyniki m.in. Adama Królikiewicza, Jana Kowalczyka, a spośród zawodników z Warmii i Mazur Antoniego Pacyńskiego i Krzysztofa Ferensteina. W celu usprawnienia procesu szkoleniowego i nawiązania do chlubnych tradycji Olsztyńska Szkoła Wyższa zamierza uruchomić studia podyplomowe nadające absolwentom uprawnienia trenera II klasy. Jednym z warunków przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. W naszym cyklu kształcenia poznasz zagadnienia związane nie tylko z treningiem sportowym, ale także z hodowlą i użytkowaniem koni oraz zarządzaniem ośrodkiem jeździeckim.

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Studia skierowane są do pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno  w sektorze prywatnym jak i publicznym, osób  pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z  zakresu kadr  i płac oraz do wszystkich, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z tą problematyką.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki kadrowej w przedsiębiorstwach, wynagrodzeń, prawa pracy, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

 

Przedmioty;

Zarządzanie kompetencjami

 

pracowników

Dobór pracowników
Prawo pracy
Płace
Dokumentacja pracownicza
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ubezpieczenia społeczne
Rynek pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Program „Płatnik”
Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
Zagadnienia obowiązkowych wpłat i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Zarządzanie procesami kadrowymi

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Studia skierowane są do  menedżerów służby zdrowia kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracowników wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także do osób, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Adresowane są również do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Przedmioty

Rynek ochrony zdrowia i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia
Trening menedżerski  – przywództwo i zarządzanie ludźmi
Finansowanie świadczeń w podmiocie medycznym przez NFZ
Audyt wewnętrzny i kontrola w jednostkach ochrony zdrowia
Prawo w ochronie zdrowia
Prawo pracy
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Zamówienia publiczne

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Studia skierowane są do  nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół lub osób które pragną nabyć lub podwyższyć kompetencje niezbędne w zarządzaniu w oświacie. Absolwent spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z 27 X 2009 r.  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 ) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek publicznych.

Przedmioty

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Podejmowanie decyzji
 4. Zarządzanie projektami
 5. Zarządzanie personelem w placówce oświatowej
 6. Mediacje-rozwiązywanie konfliktów
 7. Zarządzanie finansami: budżetowanie i elementy controllingu
 8. Prawo oświatowe w praktyce dyrektora szkoły
 9. Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły
 10. Zarządzanie jakością pracy szkoły
 11. Źródła finansowania rozwoju placówki
 12. Kontrola zarządcza
 13. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela, organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 14. Planowanie rozwoju placówki w aspekcie celów strategicznych
 15. Rozwój osobisty – radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 16. Społeczne uwarunkowania procesów edukacyjnych

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2800 zł

Opłata ratalna: 2 x 1500 zł

 

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania sportem. Program przewiduje m.in. zajęcia z zakresu metod i technik menedżerskich, promocji i marketingu, tworzenia biznes planu, prawa sportowego, organizacji imprez sportowych, zarządzania infrastrukturą sportową oraz klubami sportowymi. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych planujących pracę w organizacjach i instytucjach sportowych, kadry kierowniczej i pracowników klubów i stowarzyszeń sportowych, organizatorów imprez sportowych, przedstawicieli ośrodków sportu i rekreacji.

Przedmioty:

 • Pedagogika sportu
 • Socjologia sportu
 • Socjologia organizacji
 • Psychologia zarządzania
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie kadrami w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie firmą sportową
 • Metody i techniki zarządzania w organizacjach sportowych
 • Efektywność organizacji sportowej
 • Efektywne komunikowanie w organizacji
 • Wybrane zagadnienia prawne w sporcie
 • Planowanie i organizacja szkolenia sportowego
 • Planowanie i organizacja imprez sportowych
 • Sponsoring w sporcie
 • Marketing w sporcie
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład monograficzny i Praktyka zawodowa

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2800 zł

Opłata ratalna: 2 x 1500 zł

 

Głównym zadaniem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych kadry, która będzie potrafiła zarządzać organizacją. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania oraz marketingu, finansów i logistyki pozwalających na kształtowanie postawi kompetencji menedżerskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ukończenie studiów umożliwia poznanie i doskonalenie własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności do skutecznego oddziaływania na zarządzane zasoby. Studia dostarczają wiedzy niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą w warunkach zmieniającego się otoczenia. Studiujący zdobywają umiejętności stosowania metod i technik zarządzania oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów, specjalistów, konsultantów, mogą stanowić kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych i organizacjach niekomercyjnych. Oferta skierowana jest również do przedsiębiorców prowadzących własną firmę, osób mających możliwość objęcia stanowisk kierowniczych, jak również do wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i rozwojem umiejętności menedżerskich.

Przykładowe przedmioty:

 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Marketing i strategie marketingowe przedsiębiorstwa
 • Controlling i audyt
 • Komunikacja i negocjacje
 • Motywowanie pracowników
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • Etyka biznesu
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3000 zł

Opłata ratalna: 2 x 1600 zł

 

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, prowadzenia konsultacji społecznych, dla pracowników zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zagadnień z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (sądowych, gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej i strategii negocjacyjnych.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z  wytycznymi zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 591) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów wydanymi przez Społeczną radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów

 1. Elementy psychologii społecznej
 2. Teoria konfliktu
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Prawne i organizacyjne aspekty mediacji
 5. Podstawy mediacji ( rodzaje mediacji, przebieg postępowanie mediacyjnego, rola mediatora, standardy mediacji)
 6. Negocjacje – Strategie, techniki, etapy
 7. Kształtowanie wizerunku
 8. Trening negocjacyjny
 9. Negocjacje zbiorowe
 10. Trening mediacyjny
 11. Negocjacje międzynarodowe
 12. Etyka negocjacji i mediacji

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 4400 zł

Opłata ratalna: 2x 1850 zł

 

Opis studiów. W ostatnich dekadach miasta przechodzą olbrzymią ewolucję. Procesy urbanizacyjne, które obserwujemy podwyższają jakość życia mieszkańców, są również akceleratorami rozwoju społecznego i technologicznego. Urbanizacja wiąże się jednocześnie z wieloma wyzwaniami. W ich obliczu kluczowym zadaniem staje się uczynienie współczesnych miast bardziej  odpornymi, bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi mieszkańcom. Właściwe funkcjonowanie miast zależy od kształtowania właściwych polityk miejskich i projektowania efektywnych modeli zarządzania miastami.

 

Tworzenie przestrzeni rozwoju współczesnych miast oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga połączenia wiedzy dotyczącej tego, czym jest współczesne miasto, i jakie wyzwania przed nim stoją, z praktycznymi umiejętnościami zarządzania współczesnymi metropoliami.

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim mają na celu kształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania szybko rozwijającymi się obszarami miejskimi. Ich zadaniem jest kształcenie liderów miejskich, którzy będą wyposażeni w kompetencje niezbędne do diagnozowania oraz rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem miastami. Będą również w stanie projektować nowe, bardziej przyjazne dla obywateli i środowiska naturalnego, modele rozwoju miast i terenów zurbanizowanych

 

Kształcenie na studiach podyplomowych Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim będzie miało charakter interdyscyplinarny i będzie integrowało interdyscyplinarną wiedzę z praktyką.

 

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim skierowane są do przedstawicieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, liderów i menedżerów miejskich, analityków i konsultantów specjalizujących się w rozwoju regionalnym i miejskich, pracowników agencji konsultingowych i marketingowych oraz firm zajmujących się świadczeniem usług publicznych

 

Program zajęć (projekt).

OBSZAR ZAKRES PROBLEMOWY PRZEDMIOTY (przykładowe)
Zarzadzanie nowoczesnym samorządem miejskim Miasta przyszłości – trendy rozwojowe

 

Zarządzanie przez dane

Współcześni liderzy miast

Marketing miast/miejsc

Zrównoważony rozwój

1.    Miasta przyszłości – trendy w rozwoju miast

 

2.    Smart city –wykorzystanie technologii w zarządzaniu miastem.

3.    Współcześni liderzy samorządowi – archetyp dobrego gospodarza vs. Wizjonera i stratega

4.    Marketing miejsc

5.    Rozwój zrównoważony i zielone polityki

 

Edukacja

 

i

kultura

Polityka edukacyjna samorządowa i krajowa

 

Edukacja alternatywna

Finansowanie edukacji

Kulturalni mieszkańcy – miejska polityka kulturalna

6.    Zarządzanie edukacją w samorządzie- prawo, finanse, kompetencje i inkluzywność

 

7.    Kulturalni obywatele – polityka kulturalna jako inwestycja

Ochrona Zdrowia

 

i

Polityka Społeczna

Polityka profilaktyki zdrowia

 

Zabezpieczenie i opieka społeczna w nowoczesnym samorządzie

 

8.    Zarzadzanie opieką zdrowotną w samorządzie.

 

9.    Zdrowie mieszkańców i profilaktyka zdrowotna

Mobilność Transport publiczny

 

Komunikacja i infrastruktura drogowa

 

10.  Zrównoważony transport publiczny

 

 

Urbanizacja i ład przestrzenny Miasto dobrze zaprojektowanie

 

Projektowanie uniwersalne i inkluzywe

Design społeczny

 

11.  Miasto dobrze zaprojektowane – warsztaty projektowe

 

12.  Projektowanie usług publicznych – warsztaty

13.  Projektowanie inkluzywne

14.  Design społeczny

Komunikacja i dialog społeczny Konsultacje społeczne i współdecydowanie o rozwoju samorządu

 

Strategie rozwoju jako płaszczyzna porozumienia i uzgodnienia wizji rozwoju

15.  Konsultacje społeczne – warsztaty

 

16.  CoDesign – Projektowanie partycypacyjne

17.  Komunikacja z mieszkańcami

Aktywizm obywatelski Partycypacja obywatelska w zarządzaniu samorządem

 

Budżet obywatelski

Ruchy miejsckie i inicjatywy spontaniczne.

Aktywizm miejski

18.  Budżet obywatelski

 

19.  Ruchy miejskie i aktywizm społeczny

 

Ilość semestrów: 3

Opłata roczna: 5200 zł

Opłata ratalna: 3 x 1850 zł

 

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki są adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Absolwent studiów będzie posiadał także kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Studia dają możliwość podjęcia pracy w szkołach specjalnych , ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedmioty przykładowe:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Rewalidacja indywidualna
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3000 zł

Opłata ratalna: 2 x 1600 zł

 

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności  stosujących prawo pracy w praktyce. Są propozycją dla pracowników zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla administracji publicznej

Program studiów

 1. Rynek pracy, wartościowanie pracy, istota pracy, człowiek w procesie pracy.
 2. Zasady prawa pracy, źródła prawa pracy, międzynarodowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, rola związków zawodowych.
 3. Pojęcie strony stosunku pracy (pracodawca, pracownik, pracownik młodociany), prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 4. Stosunek pracy,  umowne stosunki pracy, rodzaje umów o pracę, elementy umowy o pracę, pozaumowne stosunki pracy.
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie umowy o prac,  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Rodzaje dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 7. Funkcje wynagrodzenia, systemy i metody wynagradzania, składniki wynagrodzenia, regulaminy wynagradzania, ochrona wynagrodzenia za pracę.
 8. Terminowe umowy o pracę, praca na zastępstwo, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, praca tymczasowa.
 9. Wymiar, normy, rodzaje czasu pracy, odpoczynek, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, funkcje urlopu, nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlopy okolicznościowe.
 10. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 11. Roszczenia stron stosunku pracy, rozstrzyganie sporów pracowniczych w postępowaniu pojednawczym, rozstrzyganie sporów w postępowaniu sądowym.
 12. Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy, ubezpieczenia z tytułu choroby zawodowej, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych.
 13. Definicja mobbingu, postępowanie w sprawach o mobbing.

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3700 zł

Opłata ratalna: 2 x 2050 zł

 

Adresatami studiów są konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie produkcji, programiści obrabiarek CNC, osoby chcące zdobyć konkretną bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji technologii i programowania CNC

Program studiów

 1. Wybrane zagadnienia grafiki inżynierskiej
 2. Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa
 3. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
 4. Podstawy obróbki skrawaniem
 5. Elementy metrologii warsztatowej
 6. Budowa obrabiarek CNC
 7. Podstawy opracowywania materiałów do obróbki na maszynach sterowanych numerycznie
 8. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – frezowanie
 9. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – toczenie

Ilość semestrów: 3

Opłata roczna: 3600 zł

Opłata ratalna: 3 x 1300 zł

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku firm i instytucji, ich produktów i usług na rynku. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zasadami PR, uzupełnianych teorią z zakresu: działań marketingowych, instrumentów oddziaływania na otoczenie oraz obszarów jego zastosowań. Poznają elementy prawa prasowego i autorskiego, aspekty etyczne związane z PR. Biorą udział w zajęciach praktycznych związanych z komunikacją i autoprezentacją (przygotowywanie i przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, wystąpienia publiczne).

Studia są propozycją dla osób, które muszą nie tylko uzupełnić zdobyte wykształcenia, ale są przede wszystkim zainteresowane rozwijającą się niezwykle szybko i podlegającą ewolucji dziedzinie PR – marketingiem wewnętrznym i media relations. Oferują także specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, promocji przedsiębiorstwa. Studia nastawione są na kształcenie samodzielnych pracowników kadry urzędniczej, menagerów, sponsorów, ludzi świata reklamy, marketingu i pracowników sektora finansowego. Są adresowane do kadry kierowniczej i pracowników, którzy reprezentują firmę na zewnątrz, są odpowiedzialni za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy.

Program studiów

 1. Podstawy PR
 2. Prawne aspekty PR, w tym prawo autorskie i prawo prasowe
 3. Wiedza o organizacji i podstawy zarządzania
 4. Podstawy marketingu
 5. Praca z kamera i mikrofonem
 6. Komunikacja interpersonalna
 7.  Media relations
 8. Organizacja konferencji prasowych, imprez, szkoleń, pokazów, produkcja wydawnictw
 9. Redagowanie tekstów prasowych (informacje, sprostowania i  odpowiedzi)
 10. Pisanie tekstów – zasady i praktyka pisania tekstów na użytek PR
 11. Podstawy komunikacji społecznej
 12. Wizerunek marki – PR a promocja i reklama
 13. Retoryka z erystyką
 14. PR w sektorze finansowym
 15. Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 16. Protokół dyplomatyczny
 17. PR polityczny

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Studia są adresowane do osób pracujących w działach finansowo – księgowych sektora finansów publicznych, oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych działach.

Celem studiów jest dostarczenia aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie dysponował wiedzą  z zakresu: finansów, rachunkowości,  planowania, sprawozdawczości, aspektów prawnych działalności w jednostkach finansów publicznych oraz zagadnień dotyczących problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy unijnych , audytu wewnętrznego, dyscypliny w finansach publicznych, oraz nowoczesnych metod zarządzania finansami w sektorze publicznym. Absolwent opanuje umiejętności w zakresie: specyfiki prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych i samodzielnych rozwiązań konkretnych problemów. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 54) Absolwent Studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

Przedmioty;

Finanse
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
Podatki
Podstawy prawne funkcjonowania finansów publicznych
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość budżetowa
Sprawozdawczość budżetowa
Zamówienia publiczne
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 1. Rachunkowość i controlling zarządczy

 

Adresatami studiów są wszystkie osoby, które są zainteresowane poprawieniem wyniku finansowego i usprawnieniem działania przedsiębiorstwa, wższa oraz średnia kadra zarządzająca, osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w procesie decyzyjnym oraz w planowaniu i kontroli.

Absolwent będzie dysponował wiedzą dotyczącą finansów, zdobędzie umiejętność  analizy dokumentów finansowych pod kątem podejmowania właściwych decyzji.

Przedmioty;

 1. Finanse
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Rachunkowość podatkowa
 4. Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
 5. Podatki
 6. Podstawy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
 7. Budżetowanie i controlling zarządczy
 8. Systemy informatyczne w controllingu
 9. Sprawozdawczość finansowa
 10. Analiza finansowa
 11. Audyt finansowy

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Studia są kierowane do pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym oraz publicznym, jak również osób pracujących w administracji publicznej, chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze rachunkowości i controllingu zarządczego. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kontrolerów, specjalistów ds. finansowych, analityków finansowych, menedżerów, konsultantów, pracowników działów: controlling, planowanie, budżetowanie, sprzedaż, analizy rynkowe.

Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, będący jednocześnie ekspertami i praktykami w obszarze reprezentowanych przez siebie dziedzin: analitycy finansowi, dyrektorzy zarządzający finansami przedsiębiorstwa, eksperci bankowości korporacyjnej, w tym reprezentujący największe na świecie instytucje finansowe.

Przykładowe przedmioty:

 • Budżetowanie – zagadnienia praktyczne
 • Organizacja controllingu
 • Analiza kosztów i przychodów
 • Controlling finansowy
 • Controlling logistyki
 • Controlling operacyjny
 • Controlling sprzedaży
 • Controlling personalny
 • Controlling projektów
 • Controlling strategiczny
 • Controlling zasobów niematerialnych
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa
 • Narzędzia Informatyczne w controllingu i rachunkowości zarządczej
 • Outsourcing
 • Rachunek kosztów i zarządzanie kosztami

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3000 zł

Opłata ratalna: 2 x 1600 zł

 

Studia skierowane są w szczególności do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem kompetencji w zakresie dwóch dyscyplin – zarządzania i nauk prawnych. Są to studia praktyczne, realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, organizowane z udziałem praktyków, przedstawicieli biznesu i wybitnych prawników. Przygotowują absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich i na stanowiskach analitycznych w różnych instytucjach zarówno  krajowych jak i zagranicznych.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania, ekonomii i prawa w zakresie niezbędnym do kierowania przedsięwzięciami gospodarczymi oraz umiejętnościami, które pozwolą na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka i niepewności.

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie zespołami kierowniczymi
 4. Prawo gospodarcze
 5. Prawo podatkowe
 6. Ekonomia menedżerska
 7. Prawo pracy
 8. Prawo zamówień publicznych
 9. Psychologia menedżera
 10. Postępowanie arbitrażowe
 11. Finanse przedsiębiorstw i prawo finansowe
 12. Decyzje menedżerskie
 13. Prawo administracyjne

Ilość semestrów: 3

Opłata roczna: 3900 zł

Opłata ratalna: 3 x 1400 zł

 

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej są skierowane do absolwentów studiów nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju, zna logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi analizować psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych. Potrafi planować i realizować działania zapobiegające trudnościom w uczeniu się, konstruować i ewaluować indywidualne i grupowe plany korekcyjno-kompensacyjne. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

Przedmioty:

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju we wczesnym dzieciństwie
 • Problematyka rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Specyfika pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się
 • Podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Prawne aspekty funkcjonowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Diagnoza  ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Opiniowanie i orzecznictwo psychologiczne i pedagogiczne

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Konstruowanie indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metody terapeutyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3600 zł

Opłata ratalna: 2 x 1900 zł

Studia umożliwiają uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy i osób zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009

Absolwent studiów podyplomowych tego kierunku jest zwolniony z egzaminu pisemnego.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia adresowane są do  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Ponadto, studia skierowane są do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach Transport – Spedycja – Logistyka oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką spedycji i przewozów towarów w różnych gałęziach transportu.

Kto potrzebuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego. Właściwe dokumenty należy złożyć w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Program studiów

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 1. Prawo cywilne w transporcie drogowym rzeczy
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Reguły Incoterms
 5. Prawo podatkowe
 6. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym rzeczy
 7. Dostęp do rynku w transporcie drogowym rzeczy
 8. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym rzeczy
 9. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie drogowym rzeczy
 10. Prawo cywilne w transporcie drogowym osób
 11. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym osób
 12. Dostęp do rynku w transporcie drogowym osób
 13. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym osób
 14. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie osób
 15. Repetytorium

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 3600 zł

Opłata ratalna: 2 x 1900 zł

 

Studia skierowane są do właścicieli i pracowników firm zajmujących się lub planujących zajmować się sprzedażą, wykonywaniem i wdrażaniem systemów energetyki odnawialnej. Jest to także ciekawa propozycja dla osób fizycznych zainteresowanych wytwarzaniem energii na potrzeby własne i sprzedawaniem jej nadwyżek do publicznej sieci energetycznej.

Program studiów

Program studiów jest realizowany w formie ćwiczeń, laboratoriów i wykładów, obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu energetyki słoneczniej, wiatrowej, geotermalnej (w tym pompy ciepła) oraz przetwarzania biomasy. Wybrane zajęcia odbędą się na terenie obiektów rzeczywistych, takich jak elektrownie wodne czy fotowoltaiczne.

  1.     Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie
  2.     Podstawy fizyczne powstawania i przekazywania energii
  3.      Sensoryka, aktoryka i podstawy sterowania w instalacjach OZE
  4.     Konwersja energii słonecznej na energię cieplną
  5.     Konwersja energii słonecznej na energię elektryczną
  6.     Energetyka wodna
  7.     Energetyka wiatrowa
8.     Energetyka geotermalna i pompy ciepła  
9.     Energetyczne wykorzystanie biomasy  
10.  Energetyczne wykorzystanie biogazu  
11.  Magazynowanie energii cieplnej  
12.  Magazynowanie energii elektrycznej  
13.  Elektroenergetyka  
14.  Budownictwo energooszczędne  
15.  Podstawy prawa energetycznego  
16.  Zarządzanie i rachunek ekonomiczny w energetyce odnawialnej

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 4200 zł

Opłata ratalna: 2 x 2200 zł

 

Celem studiów jest przekazanie odpowiedniego zakresu wiedzy oraz szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych, przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie obsługi zamówień publicznych. Studia umożliwią pozyskanie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych na różnych etapach procesu przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych,

zdobycie i rozszerzenie wiedzy związanej z regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych, nabycie i rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z obsługą zamówień publicznych zarówno w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w podmiotach sektora prywatnego, ubiegających się o zamówienia publiczne.

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Elementy prawa handlowego
 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Zamówienia publiczne w praktyce
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne w UE
 • Środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądowym
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Elektronizacja zamówień publicznych

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

W ramach studiów, za dodatkową opłatą, słuchacze mogą uzyskać Certyfikat audytora wewnętrznego BHP

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujących w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Przygotowują kadrę dla: zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Zagadnienia:

Wprowadzenie do problematyki pracy
 Zasady i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy
Zarządzanie w warunkach ekstremalnych
 Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
 System zarządzania bhp wg ISO 45001:2018
. Audyt wewnętrzny SZBHP
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 Zasady ratownictwa medycznego
 Czynniki psychologiczne i społeczne w kształtowaniu warunków pracy
 Środowisko pracy jako źródło zagrożeń
 Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Prace i materiały szczególnie niebezpieczne
 Analiza i ocena ryzyka zawodowego
Czynniki antropometryczne i biomechaniczne w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
Zasady i środki ochrony indywidualnej
Analiza okoliczności wypadków przy pracy  i chorób zawodowych
Wymagania minimalne w zakresie eksploatacji maszyn oraz ocena zgodności wyrobów

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2500 zł

Opłata ratalna: 2 x 1350 zł

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Studia są przeznaczone dla osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego. Absolwenci są wyposażeni w  wiedzę, umiejętności i kompetencje  z zakresu zarządzania kryzysowego, znają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania; rozumieją i stosują zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa; umieją rozwiązywać problemy zawodowe; potrafią przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Administracja publiczna
 • Wstęp do nauki o państwie i polityce
 • Wstęp do nauki o bezpieczeństwie
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Terroryzm i przestępczość zorganizowana
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Kierowanie zespołem
 

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Celem studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, a także przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania i promocji kultury.

Słuchacz po ukończeniu studiów – zna zagadnienia dotyczące podstaw prawnych działalności publicznych i komercyjnych instytucji kultury  odnoszące się do źródeł finansowania kultury oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, inicjatyw i programów wspólnotowych. Ma wiedzę o kulturze XXI wieku –  instytucjach kultury i życiu kulturalnym na poziome lokalnym, regionalnym i globalnym; rynku kultury, przemysłach kultury, usługach kulturalnych. Zna zagadnienia dotyczące aspektów polityki i dyplomacji kulturalnej państwa i samorządów lokalnych ( na przykładzie Polski oraz wybranych krajów) a także strategii kultury Unii Europejskiej. Zna zagadnienia związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Potrafi zarządzać  projektami, organizacją imprez kulturalnych  oraz przygotowaniem dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Posiada umiejętność wystąpień publicznych

 

Program studiów

 1. Instytucje i media kultury współczesnej (media i kultura, media i polityka)
 2. Wybrane  zjawiska kulturalne w Polsce (literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne i inne)
 3. Zarządzanie i marketing w kulturze (informacja w kulturze)
 4. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 5. Prawo autorskie – ochrona własności intelektualnej
 6. Polityka kulturalna (Polski, regionu, gminy, polityka kulturalna UE)
 7. Kultura XXI w. (rynek kultury,  przemysły kultury, dialog kultur)
 8. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
 9. Finansowanie instytucji kultury, projektów kulturalnych, pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
 10. Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety
 11. Sztuka budowania wizerunku, autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych
 12. Ćwiczenia i warsztaty – biznesplan, pozyskiwanie dotacji, projekty gry interaktywne

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Adresatami studiów są; kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy odpowiedzialni za  logistykę w przedsiębiorstwie, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Absolwenci są przygotowani  do pracy w różnych typach przedsiębiorstwach:. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, oraz w komórkach  odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE .

Przedmioty;

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie jakością
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie produkcją i usługami
 5. Logistyka produkcji
 6. Transport i spedycja
 7. Logistyka zaopatrzenia
 8. Logistyka dystrybucji
 9. Gospodarka magazynowa
 10. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 11. Zarządzanie procesami
 12. Systemy IT w logistyce
 13. Prawo ubezpieczeniowe i transportowe
 14. Ładunkoznawstwo

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania złożonymi przedsięwzięciami – projektami. Treści kształcenia realizowane w ramach prezentowanych studiów podyplomowych obejmują całokształt problematyki zarządzania projektami, w tym inicjowanie i definiowanie projektu, najistotniejsze narzędzia planistyczne, takie jak struktury analizy pracy, diagramy organizacji, harmonogramy projektu, diagramy Gantta,  plany ryzyka, kontrola realizacji projektu, metody oceny jego rentowności.  Ponadto, treści obejmują problematykę związaną z tworzeniem zespołu projektowego, doboru członków zespołu, czy utrzymanie wysokiego poziomu motywowania, komunikacji i negocjacji – niezbędnych umiejętności w zarządzaniu projektem.

 

Przedmioty

 1. Zarządzanie projektem
 2. Zarządzanie ryzykiem
 3. Zarządzanie zespołem projektu
 4. Zarządzanie zmianą
 5. Metody oceny rentowności projektu
 6. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem
 7. Regulacje formalno – prawne w zarządzaniu projektem
 8. Komunikacja i negocjacje w projekcie

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Adresatami  studiów są: pracownicy działów sprzedaży, pracownicy biur handlowych i centrów obsługi klienta, wszyscy zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik sprzedaży

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.

Przedmioty;

Funkcjonowanie rynku i analiza konkurencji
Zarządzanie marką
Zarządzanie personelem sprzedaży
Przywództwo i menedżer sprzedaży  – warsztaty
Komunikacja i negocjacje
Zarządzanie procesami
Narzędzia i techniki sprzedaży
Strategie sprzedaży i organizacja procesu sprzedaży
Psychologiczne aspekty procesu sprzedaży
Prawne i etyczne aspekty procesu sprzedaży

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

tudia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów organizacji i  funkcjonowania podmiotów usług turystycznych i hotelarskich. Są ciekawą propozycją dla pracowników biur podróży, klubów fitness, ośrodków wellness & spa, jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla osób uruchamiających własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki i rekreacji oraz  hotelarstwa.

. Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Turystyka i agroturystyka
 3. Hotelarstwo
 4. Marketing usług turystycznych i hotelarskich
 5. Krajoznawstwo i geografia turystyczna
 6. Gospodarka turystyczna
 7. Organizacja pracy w hotelarstwie
 8. Prawo i ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
 9. Zarządzanie finansami w turystyce i hotelarstwie
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce i hotelarstwie
 11. Żywienie człowieka
 12. Technologia informacyjna w obsłudze ruchu turystycznego
 13. Animacje kultury

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 2900 zł

Opłata ratalna: 2 x 1550 zł

 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania szkoleniami, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ochronie danych osobowych. Studia odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, na którym kapitał ludzki odgrywa coraz ważniejszą rolę jako czynnik rozwoju, zarówno na poziomie makro, jak i mikro.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych firmy odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym za zarządzanie szkoleniami, ocenę pracowniczą, motywowanie. Absolwent otrzyma również przygotowanie psychologiczne do pracy z ludźmi.

Przykładowe przedmioty:

 • Psychologia organizacji,
 • Rola działu HR w firmie,
 • Zarządzanie procesami szkoleniowymi,
 • Przywództwo i motywowanie,
 • IT w procesach zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Gospodarka oparta na wiedzy,
 • Dokumentacja pracownicza,
 • Prawo pracy i ochrona danych osobowych,
 • Komunikacja w zespole pracowniczym

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content