Regulamin Biblioteki

oraz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelników

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej zwana dalej “Biblioteką OSW” działa na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) o raz Statutu OSW.
 2. Biblioteka OSW pełni funkcje biblioteki naukowej i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i usługową.

II. Zadania Biblioteki OSW

§ 2

Do zadań Biblioteki OSW należy:

 1. Udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy.
 2. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi OSW.
 3. Opracowanie, magazynowanie i konserwacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 4. Organizacja udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do prac naukowych, nauczania i popularyzacji wiedzy.
 5. Współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników oraz studentów OSW.
 6. Unowocześnianie sposobu obsługi czytelników oraz metod pracy bibliotekarskiej z wykorzystaniem światowych osiągnięć w tej dziedzinie.

III. Zarządzanie Biblioteką OSW

§ 3

 1. Działalnością biblioteki kieruje wyznaczony pracownik biblioteki.
 2. Rektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Bibliotece.
 3. Sprawy finansowe biblioteki uzgadniane są z Rektorem OSW.

§ 4

Do zadań pracowników Biblioteki OSW należy:

 1. Wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki OSW.
 2. Występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników biblioteki.
 3. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Biblioteki niezastrzeżonych do kompetencji organów uczelni.
 4. Przedstawianie Senatowi sprawozdania z działalności Biblioteki.

IV. Funkcjonowanie Biblioteki OSW

§ 5

 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane na początku roku akademickiego i podawane  do wiadomości użytkowników.
 2. Biblioteka jest nieczynna w dni ustawowo wolne, może mieć też zmieniony tryb pracy w okresach świąt, ferii, wakacji. Okresowe ograniczenie działalności usługowej biblioteki jest poprzedzone komunikatem.
 3. Zbiory Biblioteki OSW udostępniane są:
 • prezencyjnie – na miejscu w Czytelni Biblioteki;
 • drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki.
 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z Biblioteki, jej zbiorów i urządzeń maja wszyscy studenci, słuchacze i pracownicy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz osoby spoza uczelni.
 3. Biblioteka udostępnia sprzęt i oprogramowanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne czytanie zwykłego druku.
 4. Czytelników obowiązuje przestrzeganie podstawowych zasad:
 • zakaz spożywania posiłków i picia napojów na terenie całej biblioteki;
 • zachowywanie ciszy;
 • zgłoszenie do bibliotekarza sposobu korzystania ze zbiorów i urządzeń z wolnym dostępem dla użytkowników;
 • pozostawianie w szatni okryć wierzchnich, toreb, teczek, parasoli;
 • przestrzeganie szczegółowych zasad korzystania z poszczególnych rodzajów zbiorów i urządzeń.

§ 6

 1. W zakresie korzystania z biblioteki pozyskiwane są następujące dane użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Czytelnik obowiązany jest okazać pracownikowi biblioteki dokumenty potwierdzające podane przez niego dane.
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

V. Zasady korzystania z Wypożyczalni Biblioteki OSW

§ 7

 1. Wypożyczać książki mają prawo wyłącznie pracownicy i studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.
 2. Studenci zapisują się do Biblioteki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Pracownicy zapisują się do biblioteki na podstawie potwierdzenia zatrudnienia z kadr lub dziekanatów. Przy zapisie użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki OSW, okazania ważnej legitymacji studenckiej lub dokumentów potwierdzających tożsamość oraz zatrudnienie, wypełnienia karty zapisu, w której zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki OSW.
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić w Bibliotece zmianę nazwiska, adresu lub innych danych zawartych w karcie zapisu.
 4. Przy każdorazowym wypożyczaniu student zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji studenckiej oraz karty bibliotecznej, jeżeli taka jest wydana, pracownik – do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Użytkownik na koniec roku akademickiego powinien rozliczyć się Biblioteką, to znaczy oddać wszystkie wypożyczone książki i uregulować zobowiązania finansowe wynikające z nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów.
 6. Studenci i pracownicy odchodzący z Uczelni zobowiązani są zwrócić kartę biblioteczną, o ile taka została wydana, i uzyskać podpis na karcie obiegowej, stwierdzający uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Wypełnienie karty obiegowej jest równoznaczne z zamknięciem konta bibliotecznego umożliwiającego wypożyczanie książek na zewnątrz Biblioteki.

§ 8

Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego wyszukiwania literatury w katalogach. Dostęp do katalogów zapewniony jest na stronie internetowej i w czytelni komputerowej. Użytkownik wypisuje rewersy na pozycje, z których chce korzystać.

 1. Maksymalna ilość wypożyczonych poza Bibliotekę zbiorów jednorazowo wynosi: 10 (w przypadku nieterminowego zwracania książek Biblioteka zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości). Studenci ostatniego roku studiów i pracownicy mogą wypożyczyć do 15 książek.
 2. Książki mogą być wypożyczone przez studenta na okres 3 miesięcy.
 3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą wypożyczać książki na okres 5 miesięcy.
 4. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia (przy małej ilości poszukiwanych pozycji).
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie. Brak przypomnienia czy upomnienia ze strony Biblioteki nie zwalnia użytkownika z obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów.
 6. Użytkownicy przetrzymujący książki tracą prawo do zamawiania i wypożyczania kolejnych materiałów do chwili zwrócenia zaległości i dokonania opłaty za materiały niezwrócone w terminie. Wysokość opłaty jest wyliczana automatycznie przez system biblioteczny                                    i za przetrzymanie 1 książki  wynosi 0,10 zł na dobę.
 7. W przypadkach uzasadnionych potrzebami korzystającego użytkownik ma prawo jednorazowego przedłużenia terminu wypożyczenia książki na okres 1 miesiąca, o ile  nie ma innych zamówień na tę pozycję i przedłużenie jest dokonane przed terminem zwrotu.

§ 9

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczanych materiałów. Przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Niezgłoszone uszkodzenia mogą zostać potraktowane jako zawinione przez użytkownika.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki użytkownik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece taką samą pozycję, lub – w przypadku, gdy nie można jej odkupić – oddać w zamian wskazaną przez bibliotekarza publikację o podobnej tematyce. Wartość książki zwróconej w zamian za utraconą nie może być niższa od wartości zagubionej lub zniszczonej książki.

 VI. Zasady korzystania z Czytelni Biblioteki OSW

§ 10

 1. Wyodrębniony księgozbiór Czytelni (książki, czasopisma, zbiory specjalne) jest udostępniany prezentacyjnie (na miejscu).
 2. Z tej formy udostępniania mają prawo korzystać wszyscy odwiedzający bibliotekę.
 3. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów Czytelni pod warunkiem wyrobienia tymczasowej karty bibliotecznej. Wyrabiając tymczasowa kartę biblioteczną użytkownik powinien okazać dokument tożsamości i wypełnić kartę zapisu.
 4. Użytkownicy korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązani są do:
 • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, teczek, parasoli,
 • odnalezienia potrzebnych materiałów korzystając z warsztatu informacyjnego Biblioteki (katalogi, kartoteki, zestawienia) i wypisania rewersów,
 • posiadania legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości,
 • zgłoszenia bibliotekarzowi chęci czasowego wyniesienia materiałów poza Czytelnię,
 • zachowania ciszy,
 • wyłączenia telefonów komórkowych.
 1. Wydawnictwa z Czytelni powinny być zwrócone w tym samym dniu, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

§ 11

Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych:

 1. Zbiory specjalne nie są wypożyczane.
 2. Zbiory specjalne z zakresu sportu olimpijskiego udostępniane są na miejscu studentom                   i pracownikom uczelni.
 3. Materiały wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dostępne są na miejscu oraz wypożyczane pracownikom na zajęcia. Materiały te powinny być zwrócone do biblioteki tego samego dnia, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

VII. Zasady korzystania z komputerów

§ 12

Studenci, słuchacze i pracownicy mają prawo do korzystania z komputerów oraz bezpłatny dostęp do Internetu w celach naukowych, dydaktycznych, związanych z pracą zawodową wykonywaną na rzecz Uczelni. Osoby spoza Uczelni mają prawo korzystać z Czytelni komputerowej pod warunkiem wyrobienia tymczasowej karty bibliotecznej.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprzęt i oprogramowanie, a w przypadku zniszczenia sprzętu lub wymontowania oprogramowania użytkownik zobowiązany jest naprawić szkodę.
 2. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych lub niezgodnych z prawem.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania własnego oprogramowania i dokonywania zmian w zainstalowanym oprogramowaniu, łamania zabezpieczeń systemu, samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i urządzeń w wyposażeniu stanowisk komputerowych.
 4. Czas korzystania z komputera nie jest limitowany, chyba że jest duża liczba chętnych do korzystania. W szczególnych przypadkach pracownik biblioteki/informatyk może skrócić lub przerwać sesję użytkownika.
 5. Osoby chcące korzystać z komputera mają obowiązek:
 • zgłosić się do pracownika Biblioteki OSW, okazać legitymację lub inny dokument tożsamości oraz zadeklarować cel korzystania z komputera lub Internetu,
 • wpisać do zeszytu korzystania z komputerów wymagane dane (przed rozpoczęciem pracy na komputerze).
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za uszkodzenia sprzętu powstałe z jego umyślnej lub nieumyślnej winy oraz szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z połączenia internetowego.
 2. Po zakończeniu korzystania użytkownik powinien usunąć wygenerowane przez siebie pliki.
 3. Niezastosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu może spowodować okresowy lub całkowity zakaz korzystania z komputerów Biblioteki.

VIII. Zasady korzystania z dokumentów elektronicznych

§ 13

Biblioteka zapewnia dostęp do dokumentów elektronicznych, do których wykupiła licencję lub uzyskała zgodę autora, oraz do których uzyskała dostęp na podstawie zawartych umów i porozumień.

 1. W zależności od uzyskanych praw, Biblioteka udostępnia materiały elektroniczne wyłącznie na komputerach dostępnych w sieci komputerowej biblioteki lub z dowolnego komputera                                  na podstawie autoryzacji użytkownika.
 2. Dostęp do dokumentów elektronicznych mogą uzyskać użytkownicy zapisani do biblioteki. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów elektronicznych wyłącznie na terenie biblioteki.
 3. Użytkowników korzystających ze zbiorów elektronicznych obowiązuje przestrzeganie prawa autorskiego oraz licencji udzielonych przez dostawców e-źródeł.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie dokumentów elektronicznych i dostępu do nich do celów komercyjnych.
 5. Zabronione jest udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych poprzez udostępnianie komputera, loginu i hasła.
 6. Zabronione jest dokonywanie modyfikacji w udostępnianych dokumentach i oprogramowaniu.
 7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania zbiorów elektronicznych odpowiada użytkownik.
 8. Dokumenty elektroniczne zarejestrowane na zewnętrznych nośnikach informacji, których użytkowanie nie jest ograniczone licencjami, są udostępniane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla zbiorów drukowanych.

IX. Przepisy końcowe

§ 14

 1. Naruszenie przez użytkownika biblioteki zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem, stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji.
 2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Władz Uczelni.
 3. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 4. Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 78/2020 i wchodzą w życie z dniem 9 września 2020 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelników

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, : 89 534 71 53, e-mail: [email protected], dalej: OSW.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: [email protected]
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 4. umożliwienia Państwu wypożyczenia i zwrotu naszych zbiorów,
 5. zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt (na adres korespondencyjny lub adres stałego zamieszkania) z Państwem w przypadku niezwrócenia zbioru do biblioteki,
 6. powiadomienia o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadomienia o możliwości odbioru zamówionych zbiorów oraz prowadzenia korespondencji lub do czynności o podobnym charakterze (na numer telefonu lub adres e-mail),
 7. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podpunktów a), b) oraz d) jest obowiązkiem OSW i wynika z przepisów prawa. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z usług naszej biblioteki to podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podpunktu c) będzie realizowane na podstawie Państwa zgody. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę to biblioteka będzie kontaktowała się z Państwem na podany numer telefonu lub adres e-mail w celu powiadomienia o terminach zwrotu materiałów do biblioteki, powiadomienia o możliwości odbioru zamówionych zbiorów oraz prowadzenia korespondencji lub do czynności o podobnym charakterze. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 9. Przysługuje Państwu także prawo do żądania od OSW dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Informujemy, że Państwa dane zostaną usunięte po określonym niżej czasie:
 12. Karta zapisu – jeżeli nie posiadacie Państwo zadłużeń lub zobowiązań wobec biblioteki to dane zostaną usunięte po utraceniu statusu studenta lub pracownika uczelni, nie później niż w ciągu 1 roku od utracenia danego statusu. Dane przetwarzane na podstawie zgody – numer telefonu i/lub adres e-mail – zostaną usunięte jak wyżej lub do czasu wycofania zgody (w zależności, które                z nich nastąpi jako pierwsze). Natomiast jeżeli posiadacie Państwo zadłużenie wobec biblioteki,                     to dane są archiwizowane do czasu zwrotu należności wobec biblioteki,
 13. Karta biblioteczna – usuwana jest po utraceniu statusu studenta lub pracownika uczelni, nie później niż w ciągu 1 roku od utracenia danego statusu,
 14. Upoważnienie do korzystania z konta czytelnika – jeżeli nie posiadacie Państwo zadłużeń lub zobowiązań wobec biblioteki to dane z upoważnienia usuwane są po utraceniu statusu studenta lub pracownika uczelni, nie później niż w ciągu 1 roku od utracenia danego statusu. Natomiast jeżeli posiadacie Państwo zadłużenie wobec biblioteki, to dane archiwizowane są do czasu zwrotu należności wobec biblioteki,
 15. Rewers – dane z rewersu przechowywane są zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w bibliotece.
 16. Raport z realizacji szkolenia bibliotecznego – raport usuwany jest po zakończeniu studiów przez czytelnika (np. w przypadku studiów trzyletnich – po 3 latach),
 17. Protokół ubytków – dane z protokołu ubytków przechowywane są zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w bibliotece, jako dowód wpływu należności wobec biblioteki.
 18. Obiegówki – lista obiegówek zawierająca dane czytelników usuwana jest po zakończeniu roku kalendarzowego.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content