Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych  z Socjoterapii z profilaktyką uzależnień oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość nabycia umiejętności do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Absolwenci są przygotowani do realizacji działań o charakterze socjoterapeutycznym,  do podejmowania zadań w obszarze wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Absolwenci uzyskują kwalifikacje socjoterapeuty*. Są przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a także innych zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci są   wyposażeni w wiedzę dotyczącą teorii socjoterapii;  pedagogiki i psychologii ogólnej i rozwojowej; mechanizmów uzależnień; struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie; przyczyn i objawów zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Posiadają umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania socjoterapeutycznego; planowania i projektowania sytuacji korekcyjnych; stosowania zasad komunikacji interpersonalnej; umiejętności rozwiązywania konfliktów; przejawiają gotowość do samorozwoju i doskonalenia.

*kwalifikacje socjoterapety uzyskują osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
 • placówki profilaktyczne,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty, bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content