Samorządność – idea czy praktyczne działanie?


Zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Ostróda Panem Bogusławem  Fijasem, które odbędzie się 06.05.2018 o godz. 10.00 w sali 205 na Wydziale Nauk Społecznych. Temat spotkania to: Samorządność – idea, czy praktyczne działanie?

Tego samego dnia powołana zostanie przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP Akademia Samorządowca.

Misją tej organizacji będzie krzewienie idei samorządności wśród Studentów WSIiE TWP, szerzenie wiedzy na temat roli obywatela w społeczeństwie lokalnym oraz roli władz samorządowych na poszczególnych szczeblach: gminy, miasta, powiatu i województwa.

Akademia ma celu stworzenie forum wymiany myśli i idei dotyczących problemów samorządności. Ma być inspiracją do tworzenia nowych ram myślowych o prawach i obowiązkach obywatela w społeczeństwie, roli dialogu obywatelskiego oraz roli władz lokalnych w budowaniu społecznego dobrobytu. Celem jej jest pobudzenie świadomości obywatelskiej oraz aktywności na rzecz otaczającego środowiska lokalnego.

Odbiorcami działań Akademii Samorządowca są przede wszystkim studenci WSIiE TWP.  Na spotkania zapraszamy jednakże lokalnych mieszkańców, którym nie jest obojętne wspólne dobro.

Studenci w ramach Akademii Samorządowca zapoznawać się będą z zadaniami samorządu terytorialnego organizacji społeczności lokalnej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań. Zaspokojenie bowiem zbiorowych potrzeb jest podstawowym zadaniem samorządu.

Władza samorządowa na wszystkich szczeblach musi wyjść naprzeciw potrzebom obywateli. Izolacja od społeczeństwa jest zjawiskiem negatywnym. Spotkania ze studentami, wyjazdowe sesje rady gminy, dyżury, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, wszystko to powinno zmierzać do budowania optymalnego wzorca samorządu.

Swoją misję Akademia Samorządowca będzie realizować nie tylko poprzez wyżej wymienione wyjazdy, ale również poprzez organizację forów, konferencji oraz spotkań z praktykami. Na pierwszym spotkaniu gościć będzie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas.

Mamy nadzieję, że dobre praktyki w pracy samorządowca i nowa jakość aktywności obywatelskiej, jakie zamierzamy wykreować przeniosą się na praktyczne działania w środowisku lokalnym.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content