Resocjalizacja z elementami kryminologii II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Resocjalizacji z elementami kryminologii oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, umożliwia zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru resocjalizacji poszerzone o wybrane elementy z obszaru kryminologii. Absolwenci są przygotowani do podejmowania aktywności wychowawczej w tych obszarach życia społecznego, która skierowana jest do osób charakteryzujących się deficytami rozwojowymi i zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego. Ukończenie kształcenia pozwala studentom podejmować wszechstronne działania korekcyjne i kompensacyjne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie, a także rodzin wykazujących trudności wychowawcze.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej),
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka),
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
  • zakłady śledcze, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.
  • Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content