Rachunkowość SP

Absolwent studiów uzyska wiedzę i umiejętności odpowiadające wymogom stawianym przez Ministerstwo Finansów od kandydatów przystępujących do egzaminów na certyfikat księgowego. Pomyślne zdanie egzaminu, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych w Ustawie o rachunkowości, umożliwi ubieganie się o wpis do rejestru osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 76a i 76b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wprowadzony przez art. 1 pkt. 43 ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. Nr 63, poz. 393 oraz Dz.U. Nr 223, poz. 1466 z roku 2008). Program został tak skonstruowany, aby w stopniu optymalnym przygotować Absolwenta do egzaminu  sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowego.

Ukończenie studiów umożliwi skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna. W szczególności absolwent uzyska wiedzę i umiejętności: z zakresu prawa finansowego i podatkowego, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości finansowej i jej analizy, rachunków kosztów, ubezpieczeń, rynku kapitałowego i pieniężnego, międzynarodowych standardów rachunkowości, audytu wewnętrznego i technologii informacyjnej w zakresie programów komputerowych wspomagających księgowość. Absolwent będzie w ten sposób przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawo finansowe i podatkowe
 • Rachunkowość  finansowa i zarządcza
 • Technologie informacyjne – programy komputerowe w księgowości
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza
 • Rachunek kosztów
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Rynek kapitałowy i pieniężny
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR/MSSF) oraz US GAAP
 • Audyt wewnętrzny
 • Wstęp do marketingu

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content