Psychopedagogika

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Psychopedagogiki  oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zdobycia podstawowej  wiedzy i umiejętności niezbędnych w konstruowaniu różnorodnych form  pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego oraz w podejmowaniu działań  profilaktycznych, diagnostycznych i wspomagających funkcjonowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych. Absolwent studiów   ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności psychopedagogicznej. Potrafi prowadzić samodzielnie działania z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grupy ryzyka społecznego, planować i organizować oraz przeprowadzić zajęcia psychoedukacjne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Absolwent posiada umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej w sytuacjach wychowawczych, potrafi odpowiedzialnie przygotować i wdrożyć działania o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym, potrafi opracować  programy profilaktyczne i terapeutyczne, potrafi przeprowadzić interwencję, negocjację i mediację  w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zna różne metody pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i adopcyjnymi oraz opiekunami w pieczy zastępczej. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • placówki oświatowe,
  • internaty,
  • bursy, instytucje pomocy i opieki społecznej,
  • domy dziecka,
  • pogotowia opiekuńcze,
  • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
  • ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

pedagog, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content