Psychopedagogika

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Psychopedagogiki  oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zdobycia podstawowej  wiedzy i umiejętności niezbędnych w konstruowaniu różnorodnych form  pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego oraz w podejmowaniu działań  profilaktycznych, diagnostycznych i wspomagających funkcjonowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych. Absolwent studiów   ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności psychopedagogicznej. Potrafi prowadzić samodzielnie działania z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grupy ryzyka społecznego, planować i organizować oraz przeprowadzić zajęcia psychoedukacjne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Absolwent posiada umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej w sytuacjach wychowawczych, potrafi odpowiedzialnie przygotować i wdrożyć działania o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym, potrafi opracować  programy profilaktyczne i terapeutyczne, potrafi przeprowadzić interwencję, negocjację i mediację  w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zna różne metody pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i adopcyjnymi oraz opiekunami w pieczy zastępczej. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • placówki oświatowe,
  • internaty,
  • bursy, instytucje pomocy i opieki społecznej,
  • domy dziecka,
  • pogotowia opiekuńcze,
  • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
  • ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

pedagog, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content