Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUOK Rudno


Gratulujemy!

Dr Stanisław Szmitka, kierownik Katedry Ekonomii został ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. koło Ostródy.

Wybór nowego składu Rady Nadzorczej (5 osób) to decyzja Walnego Zgromadzenia Wspólników Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

Dr Stanisław Szmitka jest zarówno teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem gospodarczym. Do jego zainteresowań badawczych należy m. in. konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w realiach gospodarki rynkowej. Z jego wiedzy korzystają głównie  studenci kierunku Ekonomia. Można go spotkać w Olsztynie na Wydziale nauk Humanistyczno-Społecznych oraz na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie Filia OSW.

Ciekawostka:

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie to prężnie rozwijająca się organizacja. Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek, w skład którego wchodzi 19 gmin, zakończył budowę nowoczesnego, zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno gmina Ostróda.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • · zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • · zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • · obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • · przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 • · demontaż wyrobów zużytych,
 • · odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • · działalność związana z rekultywacją,
 • · pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • · sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

Działalność zakładu powoduje:

 • · minimalizację zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady,
 • · uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin,
 • · recykling odpadów komunalnych,
 • · optymalne zagospodarowanie odpadów,
 • · eliminacje potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych,
 • · edukację ekologiczną lokalnej społeczności. https://www.czystesrodowisko.eu https://www.zuokrudno.pl

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content