Prawo pracy SP

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności  stosujących prawo pracy w praktyce. Są propozycją dla pracowników zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla administracji publicznej

Program studiów

 1. Rynek pracy, wartościowanie pracy, istota pracy, człowiek w procesie pracy.
 2. Zasady prawa pracy, źródła prawa pracy, międzynarodowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, rola związków zawodowych.
 3. Pojęcie strony stosunku pracy (pracodawca, pracownik, pracownik młodociany), prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 4. Stosunek pracy,  umowne stosunki pracy, rodzaje umów o pracę, elementy umowy o pracę, pozaumowne stosunki pracy.
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie umowy o prac,  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Rodzaje dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 7. Funkcje wynagrodzenia, systemy i metody wynagradzania, składniki wynagrodzenia, regulaminy wynagradzania, ochrona wynagrodzenia za pracę.
 8. Terminowe umowy o pracę, praca na zastępstwo, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, praca tymczasowa.
 9. Wymiar, normy, rodzaje czasu pracy, odpoczynek, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, funkcje urlopu, nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlopy okolicznościowe.
 10. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 11. Roszczenia stron stosunku pracy, rozstrzyganie sporów pracowniczych w postępowaniu pojednawczym, rozstrzyganie sporów w postępowaniu sądowym.
 12. Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy, ubezpieczenia z tytułu choroby zawodowej, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych.
 13. Definicja mobbingu, postępowanie w sprawach o mobbing.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content