POSTAW NA ROZWÓJ!

Cel projektu:

CEL: Wzrost kompetencji w zakresie języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami, w okresie 01.09.2019- 30.06.2021 r., 747 osób dorosłych (424K;323M): o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie -486 os. (276K;210M) i/lub w wieku powyżej 50 roku życia -262 os. (154K;108M), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkujących, w rozumieniu KC na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, nieprowadzących działalności gosp., poprzez udział w szkoleniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych zewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Założenia projektu:

-Szkolenia z j. angielskiego zakończone egzaminem TGLS lub równoważnym dla 612 osób,

-Szkolenia ICT zakończone egzaminem ECCC lub równoważnym dla 120 osób,

-Szkolenia z zarządzania projektami zakończone egzaminem ITIL lub Prince 2 (24h) dla 15 osób (uzupełnione o szkolenie “Praktyczne aspekty project managera”(32h)

Rezultaty:

W wyniku realizacji projektu min. 30% uczestników nabędzie kwalifikacje, a min. 70% nabędzie kompetencje lub uzyska kwalifikacje z zakresu języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami.

Okres realizacji: od: 2019-09-01 do: 2021-06-30 – z możliwością przedłużenia okresu realizacji

Obszar: WARMIŃSKO-MAZURSKIE (całe województwo) : małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i      średniej gęstości zaludnienia)

 Wartość projektu: 1 994 410,94 zł

Dofinansowanie z UE: 1 695 249,29 zł

Kto może wziąć udział?

W projekcie „Postaw na rozwój!” mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

– Osoba, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje w województwie warmińsko-mazurskim

– Osoba, która jest w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3), tj. ukończona szkoła zawodowa, liceum, technikum

– osoba, która jest w wieku powyżej 50 lat – bez względu na posiadane wykształcenie

-Osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem/ podniesieniem swoich kwalifikacji / kompetencji w obszarze języka angielskiego, obsługi komputera lub szkolenia z zarządzania projektami

-Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić wymagane dokumenty, w tym m.in. formularz zgłoszeniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie ”Postaw na rozwój” zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do Biura Projektu w oryginałach, w formie elektronicznej lub przesłać pocztą/kurierem.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów) – w przypadku braków, kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej.

W celu zapewnienia ciągłości projektu stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestnika/-niczki z udziału w projekcie, zastąpi go/ją osoba z listy rezerwowej lub przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Kandydatom/tkom mailowo lub telefonicznie.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do wsparcia bez względu na płeć, stan zdrowia, pochodzenie etniczne lub narodowe, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, rasę, wykształcenie. Rekrutacja będzie pozytywnie wpływała na osoby z niepełnosprawnościami poprzez promowanie i umożliwianie równego dostępu do wsparcia w ramach projektu dla osób z niepełnosprawnościami na zasadach równych z osobami pełnosprawnymi oraz będzie umożliwiać równe szanse na rynku pracy.


Kontakt

Beneficjent – Olsztyńska Szkoła Wyższa
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn
Adres e-mail- [email protected]
Partner – „Tag-Consulting” Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi (93-410)
przy ul. Łukowej 18a/5, NIP 8341587890,
tel: +48 790 296 918

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content