Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


KONFERENCJA NAUKOWA

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II EDYCJA

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 24 listopada 2022r (czwartek) o godz. 17.00 (czasu polskiego) (on-line) w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy:

Zachodnioukrainski Uniwersytet Narodowy
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Akademia Innowacyjności

Koordynatorzy:

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko
Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu WUNU w Tarnopolu

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania OSW w Olsztynie
Koordynator Akademii Innowacyjności

Uroczyste otwarcie:

Rektor OSW dr Agnieszka Górska, prof. OSW

Program (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Plakat (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROGRAM

Wystąpienia ze strony polskiej

dr Stanisław Ejdys

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportowych w aspekcie pakietu mobilności / Competitiveness of Polish transport companies in the aspect of the mobility packag

dr Roman Sokulski, dr Anna Prusik, prof. OSW

Projekt innowacji pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspierający powrót z nauki zdalnej do nauki stacjonarnej w szkole związany z COVID-19 / An innovation in education project designed for students with special educational needs to improve the transition from online learning to school class after the COVID-19 crisis

dr Elżbieta Lorek

Uwarunkowania innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim / Determinants of Innovation in Warmińsko-Mazurskie Voivodship

mgr Wojciech Sobina

Praktyczne aspekty innowacyjności: kultura i narzędzia / Practical aspects of innovation: culture and tools

mgr Anna Andrejuk

Promocja gospodarcza oraz internacjonalizacja jako czynniki podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki w programach UE / Economic promotion and internationalization as factors in increasing the innovativeness of the Polish economy in EU programs

Wystąpienia ze strony Ukrainy

Iryna SHCHYRBA, PhD, Associate Professor,West Ukrainian National University (Tarnopol)

Konkurencyjne płace jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego powojennej Ukrainy /
Competitive wages as a tool to ensure the economic security of postwar Ukraine

Valerii NEMCHENKO, Doctor of Economic, Professor, the Head of Accounting and Auditing Chair of Odessa National University of Technology

Hanna NEMCHENKO, PhD, the Head of The Department of Communication, International Cooperation, Project Management and Strategic Planning of Municipal Non-Commercial Enterprise Odessa Regional Center for Socially Significant Diseases (Odessa) / Polityka pieniężna przedsiębiorstw w warunkach wojennych w kontekście zapewnienia zrównoważonego rozwoju
Monetary policy of enterprises in wartime conditions in the context of ensuring sustainable development

Oksana CHERESHNYUK, PhD, Associate Professor, Department of Financial Control and Audit West Ukrainian National University (Tarnopol)

Koncepcja ustalania terminów realizacji projektów innowacyjnych / The concept of determining the timing of innovative projects

Hanna PURII, PhD, Associate Professor, State University of Economics and Technology(Kryvyi Rih)

Modelowanie transformacji cyfrowej w kontekście spowolnienia / Digital Transformation Modelling in the Context of Slowbalization

Yaroslav TYMOFIYCHUK, Stratford College ( MBA), (Warwickshire, England)

Innowacyjna technologia wytwarzania energii cieplnej z niecertyfikowanego biopaliwa (odpadu) / Innovative technology of thermal energy generation from non-certified biofuel (waste)

Natalia KUPRINA, Doctor of Economic, Professor , the Dean of the Faculty of Economics, Business and Control of Odessa National Technological University (Odessa)

Khrystyna BARANYUK, PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Odessa National Technological University (Odessa)

Tatiana STUPNYTSKA, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing,
Odessa National Technological University (Odessa)

Transformacja gospodarcza i jej narzędzia jako proces zapewnienia konkurencyjności i efektywności działania /
Economic transformation and its tools as a process of ensuring competitiveness and operational efficiency

Natalia IERSHOVA, Doctor of Economic, Professor of department of Accounting and Finance National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”(Kharkiv)

Rola rachunkowości w osiąganiu przewagi konkurencyjnej firmy
The Role of Accounting in company’s Achieving Competitive Advantage

Yuliia SLOBODIANYK, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Audit Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Kyiv)

Olena PETRYK, Doctor of Economics, Professor, Head of the Audit Audit Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Kyiv)

Metodyka audytu zgodności w sektorze publicznym: innowacyjne podejście/ Compliance audit methodology in the public sector: an innovative approach

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content