Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia zagadnień niezbędnych do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Organizowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć zgodnych z programem dla danego etapu edukacyjnego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w zakresie interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych dotyczących jednostek, grup i społeczności, jak również rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy oraz sprawować opiekę nad grupą. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne).

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty,
 • bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wychowawca w instytucjach pieczy zastępczej,
 • specjalista terapii pedagogicznej.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content