Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

Historia Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego rozpoczyna się w roku 1990, kiedy to z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego powstała Olsztyńska Szkoła Zarządzania, pierwsza niepaństwowa uczelnia ekonomiczna na Warmii i Mazurach.

W październiku 1990 roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (OSL FRDL) przekształcają szkołę w Olsztyńską Szkołę Zarządzania i Administracji im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która oprócz menedżerów, kształci także pracowników administracji samorządowej. Ofertę edukacyjną wzbogacając także seminaria i kursy prowadzone zgodnie z przepisami MEN.

Trzy lata później, w 1993 r., Szkoła zostaje zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów prywatyzacji. Utworzone zostaje również Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprawnienia szkoły publicznej.

OSZiA rozpoczyna współpracę z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

W 1996 r. Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, staje się kontynuatorką społecznej misji Olsztyńskiej Szkoły Zarządzania i Administracji. Z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 91 w dn. 2 lipca 1996 r. Data ta zostaje uznana za dzień narodzin uczelni.
Jej rektorem zostaje, założyciel OSZ, dr inż. Zygmunt Kurek, który kierował uczelnią od jej początków do 2004 roku.

W roku tym zostaje zainaugurowana pierwsza edycja Studiów Podyplomowych. W strukturze Uczelni zostaje utworzony Ośrodek Informacji Naukowej i Gospodarczej (OWSZ-OING), którego zadaniem jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, wydawnictwa oraz biblioteki uczelnianej.

Na podstawie decyzji z 5 września 2001 r. uczelnia otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie wyższych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, uczelnia zmienia nazwę na funkcjonującą obecnie: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

21 sierpnia 2001 r. MEN wydaje decyzję zezwalającą na prowadzenie uczelni do 30.09.2010 roku. W jej uzasadnieniu znalazło się następujące stwierdzenie: Analizując wniosek założyciela oraz wyniki kontroli Minister Edukacji Narodowej uznał, że określony wyżej termin pozwoli na utrwalenie korzystnych tendencji w rozwoju uczelni.

13 listopada 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonał w rejestrze uczelni niepaństwowych, w rubryce „ogólny kierunek działalności” wpisu w brzmieniu: Kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku „zarządzanie i marketing”. Tym samym OWSIiZ stała się drugą uczelnią na Warmii i Mazurach, która uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

Ważną datą w historii uczelni był rok 2004, kiedy to OWSIiZ pozyskało własną bazę dydaktyczną, kupując powojskowy budynek przy ul. Artyleryjskiej 3 c (pow. ok. 4 000 m. kw.). Zlokalizowana w nim nowoczesna baza dydaktyczna (aule z nowoczesnym wyposażeniem audio wizyjnym, sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe) pozwoliła na zwiększenie liczby kształconych studentów (do ok. 2 tys. osób) oraz zapewnienie im komfortowych warunków kształcenia. Z kolei władzom uczelni pozwoliła na zapewnienie wysokich standardów jakości kształcenia, jak i zarządzania uczelnią.

Poprawa warunków lokalowych na początku 2004 roku pozwoliła również na rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni. Zarządzanie oraz Informatyka w roku 2005 zostały uzupełnione o Ekonomię i Kulturoznawstwo, w 2006 roku o Europeistykę, a w 2007 roku o Pedagogikę. W 2008 r. uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kolejnego, „inżynierskiego” kierunku – Mechatroniki. Systematycznie rozszerzana jest również oferta studiów podyplomowych.

Potwierdzeniem tego faktu było m.in.: uzyskanie przez OWSIiZ w grudniu 2004 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wysoka jakość kształcenia i funkcjonowania uczelni znalazła potwierdzenie także w nagrodach uzyskiwanych w kolejnych – V, VI i VII – edycjach Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości organizowanego przez Marszałka województwa.

Trzeba wspomnieć, że w 2005 roku OWSIiZ rozpoczęła również realizację aż czterech programów w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (na łączną sumę prawie 2 mln euro). Obejmują one szkolenia w zakresie: podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców rolniczych w regionie Warmii i Mazur, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, jak również prowadzenie działań na rzecz tworzenia potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu oraz wykorzystywania przez przemysł wyników badań naukowych.

Od tego czasu uczelnia systematycznie przygotowuje i realizuje programy edukacyjne adresowane do mieszkańców regionu, a finansowane ze środków UE.

W ten sposób OWSIiZ realizuje strategię swojego rozwoju zakładającą, że uczelnia ma być: liderem kształcenia młodzieży i dorosłych, szybko reagującą na potrzeby rynku pracy Warmii i Mazur. Strategia ta zakłada tworzenie nowych wydziałów i sukcesywne uruchamianie nowych kierunków nauczania w oparciu o realizację inwestycji zmierzających do utworzenia przy ul. Artyleryjskie nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-naukowego.

Plan rozwoju oferty edukacyjnej OWSIiZ, oparty jest na analizie potrzeb regionu i zakłada położenie większego niż dotychczas nacisku na kierunki techniczne. Są one bowiem „deficytowe” w ofercie szkół wyższych w regionie – w większości przypadków, zlokalizowane na terenie województwa uczelnie, kształcą na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony, dostęp do tego obszaru wiedzy jak największej liczby mieszkańców regionu, może być gwarantem podnoszenia innowacyjności gospodarki, a tym samym jej konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej.

Taki cel przyświecał idei tworzenia Centrum Nowych Technologii OWSIiZ, w którym zlokalizowany został m.in. Wydział Informatyki i Nauk Technicznych z kierunkami: Informatyka oraz Mechatronika.
Historia Centrum rozpoczęła się w kwietniu 2005 r., kiedy to uczelnia kupiła kolejny budynek na terenie byłego kompleksu koszarowego przy ul. Artyleryjskiej. 10 maja 2007 r., dzięki uzyskanym przez uczelnie środkom w ramach projektu pod nazwą: Rewitalizacja budynku powojskowego na potrzeby dydaktyczne OWSIiZ w Olsztynie, rozpoczął się remont generalny tego budynku oraz jego adaptacja na potrzeby dydaktyczne.

W lipcu 2008 r., już oficjalnie, baza dydaktyczna OWSIiZ powiększy się o kolejne cztery tysiące metrów kwadratowych nowoczesnych sal dydaktycznych, laboratoriów i pomieszczeń biurowych. Koszt realizacji tego projektu to kwota ponad 12 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z trzech źródeł, z których najważniejszym jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prawie dwukrotne powiększenie bazy lokalowej pozwala uczelni na podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia oferty kształcenia o kolejne kierunki i specjalności. Uczelnia systematycznie zwiększa też liczbę realizowanych projektów szkoleniowych i edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii Europejskiej, utrzymując pozycję lidera w tej dziedzinie nie tylko wśród uczelni z Warmii i Mazur, ale również wśród firm szkoleniowych działających w regionie.

Dynamiczny rozwój OWSIiZ został dostrzeżony przez ekspertów-jurorów prestiżowego rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W czerwcu 2008 r. Uczelnia znalazła się w gronie laureatów Nagród Specjalnych. Za skok z miejsca 38 na pozycję 17 w grupie niepublicznych uczelni licencjackich, OWSIiZ otrzymała nagrodę „Awans 2008”’. „Kotarbiński” znalazł się na czelne listy najlepszych uczelni z Warmii i Mazur.

W 2009 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika.  Od 2014 r. Uczelnia funkcjonuje pod nazwą  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie.

Bogata tradycja, osiągnięcia i uznanie, jakim się cieszymy to dla nas inspiracja do dalszego rozwoju. Nasi absolwenci zawsze byli cenieni przez pracodawców, pragniemy zatem, by opinia o nich z roku na rok była jeszcze lepsza. W roku 2015 WSIiZ została nominowana  do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce przez Kapitułę Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej w Warszawie.

Uczelnia cały czas się rozwija, rozbudowujemy naszą bazę naukowo-badawczą, wzbogacamy ofertę kształcenia, by zawsze na czas reagować na pojawiające się trendy na rynku pracy.  W świetle Ustawy 2.0 (2018 r.)  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie  stała się Uczelnią zawodową, prowadzącą studia na kierunkach o profilu praktycznym, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno – gospodarczego. Zarządzanie jest pierwszym w historii Uczelni realizowanym kierunkiem studiów i do dzisiaj stanowi jej wizytówkę.

 

W roku akademickim 2020/21 obchodzono dwudziestopięciolecie funkcjonowania Uczelni oraz kształcenia w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Bilans minionych 25 lat, to blisko 9000 absolwentów, w tym 3691 absolwentów Zarządzania, także słuchaczy studiów podyplomowych prowadzanych w rożnych obszarach Zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektem, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie oświatą i inne). Aktualnie WSIiZ kształci także studentów na kierunkach technicznych – Informatyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, które w dużej części wyrastają z dorobku naukowo – dydaktycznego Instytutu Zarządzania i Ekonomii.

W Uczelni zorganizowano kilkadziesiąt konferencji i seminariów naukowych, zrealizowano kilkadziesiąt przedsięwzięć (na przeszło 70 mln zł), głównie finansowanych środkami unijnymi, których rezultaty znalazły praktyczne zastosowanie w otoczeniu biznesowym. Uczelnia jest rozpoznawalna, jako ważny ośrodek kształcenia akademickiego.

Dla podniesienia jakości kształcenia oraz efektywności działania, w roku akademickim 2019/2020 przeprowadzono reorganizację Uczelni. Wprowadzono bez-wydziałową strukturę organizacyjną. Podstawowymi jednostkami dydaktycznymi są Instytuty: Instytut Zarządzania i Ekonomii oraz Instytut Inżynierii Systemów. Jednostką obsługującą kierunki studiów i studentów jest Biuro Organizacji Studiów (BOS). Funkcjonuje także Biuro Praktyk Studenckich i Relacji z Otoczeniem, odpowiedzialne za proces realizacji praktyk zawodowych.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content