Oligofrenopedagogika SP

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki są adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Absolwent studiów będzie posiadał także kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Studia dają możliwość podjęcia pracy w szkołach specjalnych , ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedmioty przykładowe:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Diagnoza osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • Rewalidacja indywidualna
  • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Metodyka nauczania i wychowania osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content