Nasi ludzie w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym


Dr Stanisław Szmitka Kierownik Katedry na kierunku Ekonomia i Koordynator Akademii Innowacyjności w Olsztyńskiej Szkole Wyższej został powołany na członka Rady Naukowej OPN-T na czteroletnią kadencję (po raz trzeci z rzędu).

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (OPN-T) to miejsce wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i nowo utworzonych.

Główne cele OPN-T to:

  • stworzenie możliwości nabycia przez firmy umiejętności konkurowania na rynku międzynarodowym,
  • wykorzystanie kapitału ludzkiego w regionie na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji,
  • włączenie młodzieży i dzieci w obszar zainteresowania nauką, przedsiębiorczością, kreatywnością.

Rada Naukowa Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego na obecną kadencję została powołana Zarządzeniem nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 lutego 2021r. Celem działania jest zapewnienie udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu regionalnym. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym.

Do jej zadań należy:

  1. opiniowanie wniosków składanych przez Kandydatów aplikujących do OPN-T,
  2. opiniowanie biznesplanów składnych przez Kandydatów zainteresowanych wejściem do OPN-T,
  3. opracowanie strategii i kierunków rozwoju OPN-T,
  4. kreowanie powiązań między nauką a biznesem.

Przewodniczącym Rady Naukowej został wybrany Prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: ochrona środowiska). Dyrektorem OPN-T jest Maria Borzym. Wcześniejszy, wieloletni dyrektor Wojciech Samulowski przeszedł na emeryturę.

Gratulujemy Panu Doktorowi tak znamienitej funkcji!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content