Historia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Rok założenia: 20 sierpnia 1997 r.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jest zawodową, niepaństwową uczelnią wyższą działającą zgodnie z ustawą – Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. 2012, poz.572, z późniejszymi zmianami). Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 131 w dniu 20 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS – 1-0145-275/TMB/97.
Założona została dzięki inicjatywie i staraniom mgr Teresy Czesławy Malec(2), ówczesnej Dyrektor Ośrodka Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Pierwszym rektorem na został prof. zw. dr hab. Zygmunt Drabent. Funkcję kanclerza objęła mgr Teresa Czesława Malec i pełniła ją do 2011 roku.
Uczelnia (3) rozpoczęła działalność jako jednostka bezwydziałowa, kształcąca na studiach I stopnia, studiach licencjackich, w systemie studiów dziennych i zaocznych na dwóch kierunkach: Informatyka i Ekonometria oraz Ekonomia. W pierwszym roku akademickim naukę rozpoczęło ponad 500 studentów(4). W 2000 roku otwarto kolejny kierunek jakim była Socjologia.
Ukonstytuowały się trzy Instytuty: Informatyki i Ekonometrii, Ekonomii oraz Socjologii, by wkrótce ewoluować w WYDZIAŁ INFORMATYKI, WYDZIAŁ SOCJOLOGII i WYDZIAŁ EKONOMII.
W listopadzie 2002 roku powołano WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE, co przybliżyło Uczelnię do społeczności lokalnej pogranicza i ułatwiło dostęp do wykształcenia wyższego.
Misją Uczelni od początku było kształcenie kadr dla gospodarki wolnorynkowej Warmii i Mazur, dlatego też dynamicznie reagowała na potrzeby społeczności oferując coraz to nowe kierunki i specjalności. W 2004 r. poszerzyła swoją ofertę o takie kierunek Pedagogika, a w 2009 r. o kierunek Administracja. Pojawiały się też Dziennikarstwo w 2008 r. i Bezpieczeństwo Narodowe w 2014 r.
W 2002 r. nabyła prawa do kształcenia na studiach II stopnia, studia magisterskich, na kierunku Informatyka i Ekonometria. W kolejnych latach uprawnienia te zdobyły kierunki Ekonomia, Socjologia i Pedagogika. Obecnie trwają prace nad wnioskiem o przyznanie uprawnień do kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Administracja.
Władz Uczelni zadbały też o bazę lokalowo-dydaktyczną. W ciągu ponad 20 lat istnienia Uczelni zakupiono i wyremontowano kolejne budynki oddając do dyspozycji nowoczesne aule, sale komputerowe, pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny oraz akademik. Przystosowano też budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano podjazdy, windy, zakupiono sprzęt specjalistyczny ułatwiający funkcjonowanie na terenie uczelni.
Wraz z rozbudową infrastruktury i unowocześnianiem narzędzi edukacyjnych wprowadzono w 2013 roku platformę e-learningową, która znacznie ułatwiła naukę i pozwoliła zaoszczędzić czas, szczególnie studentom kształcącym w trybie niestacjonarnym.
Rozwinęło się Wydawnictwo Uczelniane, które przez 21 lat funkcjonowania wydało 111 książek i wprowadziło na rynek czasopism naukowych „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, który stał się forum wymiany myśli naukowców z regionu i nie tylko. Znacznie rozbudowały się zasoby biblioteki stając się jedną z większych baz naukowych województwa.
Duży nacisk Uczelnia kładła na aktywizację zawodową studentów i absolwentów. Jako pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim założyła Akademicki Inkubatora Przedsiębiorczości. Od wielu lat aktywnie działa Akademickie Biuro Karier pomagając w znalezieniu zatrudnienia. Od kwietnia 2019 r. rozpocznie swoją działalność Akademia Innowacyjności, inicjatywa mająca na celu zachęcić do zdobywania środków finansowych na rozwój innowacyjnych działalności gospodarczych.
Jako instytucja nowoczesna, idąca z duchem czasu Uczelnia zawsze była otwarta na świat i zachęcała do tego swoich studentów i pracowników. Aby umożliwić stały rozwój naukowy Władze Uczelni nawiązywały ścisłą współpracę z uniwersytetami i szkołami wyższymi ościennych państw. Organizowane były konferencje międzynarodowe, wyjazdy panelowe, współpraca rozwijała się poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych, projektów edukacyjnych, czy wzajemną wymianę pracowników dydaktycznych.
Pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa odbyła się już 1999 r. Poświęcona została problemom ekonomiki transgranicznej. Udział w niej wzięli przedstawiciele Uniwersytetu w Kaliningradzie. Po niej nastąpił szereg kolejnych inicjatyw krajowych i międzynarodowych. Między innymi w 2006 r. odbyło się seminarium naukowe „Hiszpańska myśl filozoficzna i społeczna. Rekonesanse” przy współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Instytut Filozofii), WSIiE (Wydział Socjologii i Pedagogiki) i Instytutu Cervantesa w Warszawie. W 2007 r. zorganizowano obrady naukowe na temat: „Wobec przemocy – w poszukiwaniu rozwiązań”, które były kolejnym etapem programu badawczego „Problem przemocy w życiu społecznym” zapoczątkowanego w roku 2006, przy współpracy Katedry Pedagogiki Wydziału Socjologii i Pedagogiki, Katedry Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii.
W 2010 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zainicjowała i zorganizowała wyjątkową konferencję „Nowozelandzka wielokulturowość”, z udziałem ambasadora Nowej Zelandii w Polsce dr Penelope Ridings, naukowców z Auckland i Otago w Nowej Zelandii, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawicieli Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Muzeum Warmii i Mazur. Konferencja skierowana była do miłośników Nowej Zelandii, do pasjonatów kultury maoryskiej, do osób ciekawych świata, egzotyki oraz do wszystkich chcących poznać kulturę jednego z najciekawszych krajów świata.
Na przestrzeni lat Uczelnia współpracowała m.in. z Uniwersytetem Powszechnym „Albertina” w Kaliningradzie, Szkołą Wyższą w Remagen (Niemcy), Uniwersytetem w Jelgawie (Łotwa),Uniwersytetem im. Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy), czy Federalną Państwową Budżetową Instytucją Szkolnictwa Wyższego „Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy”(Rosja).
Rozległe kontakty zagraniczne zaowocowały utworzeniem programu „Podwójny Dyplom”, który umożliwił studentom z Rosji zdobycie dwóch dyplomów – zarówno uczelni macierzystej, jak i równorzędnego dyplomu naszej Uczelni. Stało się to dzięki porozumieniu Wyższej Szkoły oraz Państwowego Uniwersytetu Technologicznego im. W.G. Szuchowa w Biełgorodzie.
Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie wykazywała dużą otwartość na świat. Dzięki programowi ERASMUS (obecnie ERASMUS +) studenci mieli możliwość odbywania staży zagranicznych oraz części studiów w innych uniwersytetach Unii Europejskiej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni natomiast zdobywali doświadczenie dydaktyczne na zagranicznych uczelniach, obserwując innowacyjne rozwiązania i adaptując je na nasz rynek edukacyjny.
Rozwinęły się koła naukowe. Samorząd Studencki intensywnie udzielał się w życiu Uczelni organizując otrzęsiny, juwenalia, festyny i inne imprezy integrujące brać studencką.
Na sukces Uczelni i ciągły rozwój pracowała zawsze wybitna kadra dydaktyczna. Pracownicy akademiccy byli i są wysokiej klasy specjalistami z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym, a część posiada ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz funkcjonowaniem życia społecznego. W ponad 20-letniej historii Uczelni w jej składzie znaleźli się między innymi prof. Zbigniew Grande, prof. Albert Maszke, prof. Andrzej Szałas, prof. Aleksander Łuczak, prof. Piotr Petrykowski, prof. Aleksander Nalaskowski, prof. Kazimierz Frieskie, czy prof. Tadeusz Pilch.
Przewodzili im kolejni rektorzy, poczynając od profesora Zbigniewa Drabenta, a kończąc na dr Agnieszce Górskiej, laureatce Gali Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2019.
Uznanie dla jej działalności wyraziły liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty. Uczelnia od siedmiu lat legitymuje się Certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW” zdobywanym w programie realizowanym pod honorowym patronatem Profesora Jerzego Buzka, w którym akredytowane są szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami skierowanymi na praktyczną edukację studentów, innowacyjnością oferty dydaktycznej oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest Laureatem GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2014, konkursu „UCZELNIA WYŻSZA 2014”, posiada certyfikat Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu „WIARYGODNA SZKOŁA”, wysoko plasuje się w ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych „Perspektyw”.
Władze Uczelni nie ustają w ciągłym podnoszeniu jakość kształcenia i doskonaleniu się. Obecnie funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych w Olsztynie i Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie. Uczelnia przygotowuje się do zmian związanych z wprowadzeniem nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0. Jednocześnie intensywnie współpracuje z organami administracji publicznej, angażuje się w życie społeczności lokalnej. Tworzy szanse na zawodową aktywność młodzieży miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, także osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje.
Najlepszym wyznacznikiem sukcesu jest jednak ok. 18 tysięcy zadowolonych absolwentów, którzy opuścili mury Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w latach 1997-2019.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content