Historia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Rok założenia: 15 maja 1997 r.

Olsztyńska Szkoła Wyższa powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. Jednak proces jej tworzenia Józef Rusiecki rozpoczął o wiele wcześniej. Jego zainteresowania naukowe obracały się w obrębie problematyki demokratyzacji oświaty, zadań szkolnictwa prywatnego, roli nauczyciela i wychowawcy, kształtowania młodzieży w duchu humanizmu i tolerancji. Myśl stworzenia szkoły, a właściwie zespołu placówek oświatowych przyjaznych dla ucznia i nauczyciela, towarzyszyła mu od początków kariery naukowej i dydaktycznej. Wcieleniem twórczych idei pedagogicznych było założone przez niego w 1994 roku prywatne autorskie liceum ogólnokształcące. Starania o powołanie uczelni wyższej przyniosły efekt w 1997 roku.
Krystalizowanie się najważniejszych kierunków działań w uczelni przypada na lata 1997-2000, natomiast lata późniejsze, to okres dynamicznego kontynuowania planów i zamierzeń dr. Józefa Rusieckiego przez jego żonę Helenę Rusiecką i córkę Agnieszkę Sawicką.

W październiku 1997 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na studiach dziennych, podczas której JM Rektor Józef Rusiecki uroczyście wręczył indeksy pierwszym 60-ciu studentom Wydziału Pedagogicznego. Studentką wpisaną do albumu studentów pod numerem 001 była Izabela Baranowska.

Obok działalności dydaktycznej Józef Rusiecki rozwijał działalność naukową uczelni. Pierwsza sesja naukowa „Człowiek w relacjach edukacyjnych” odbyła się tuż przed rozpoczęciem drugiego roku akademickiego – 11 września 1998 roku. Na początku 1999 roku OSW wydała materiały z tej konferencji we własnym wydawnictwie.
Otwarcie roku akademickiego 1998/1999 wiązało się z uruchomieniem nowych specjalności na kierunku pedagogicznym: animacji turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia. Wkrótce po rozpoczęciu roku akademickiego OSW zorganizowała wraz z ART w Olsztynie i Polskim Towarzystwem Filozoficznym drugą, tym razem międzynarodową konferencję filozoficzną „Człowiek i pustka”.

W drugim roku działalności w OSW studiowało już około 1000 studentów razem ze studiami podyplomowymi, zaś kadrę dydaktyczną i naukową tworzyło 128 nauczycieli akademickich.

Trzeci rok działalności uczelni szczególnie obfitował w ważne wydarzenia. Nabór na rok akademicki 1999/2000 objął już trzy kierunki nauczania. Uruchomiono wychowanie fizyczne i fizjoterapię. Wraz z nimi powstał nowy Wydział, a jego dziekanem został dr Jerzy Urniaż. Jeszcze w październiku ukazał się pierwszy numer periodyku „Dialog” – pisma akademickiej społeczności studentów i pracowników OSW. Otwarto Studium Języków Obcych oraz Klub Turysty.

Wytyczony został kierunek działalności naukowej, która objęła zarówno pracowników naukowych, jak i studentów. W tym celu zaczęto organizować poza obowiązującymi programami studiów, odrębne wykłady, na które zapraszano najlepszych specjalistów różnych dziedzin wiedzy. W roku 1999/2000 miało miejsce 6 spotkań naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Ukształtowała się nowa idea nadawania salom wykładowym imion patronów.
Podczas inauguracji roku akademickiego, nadano jednej z sal wykładowych imię Pierre’a de Coubertaine. W tym samym roku akademickim kolejne sale wykładowe otrzymały imiona Aleksandra Kamińskiego i Władysława Tatarkiewicza. Podjęto też prace nad dobudowaniem dodatkowego klepsydra trzeciego piętra w bryle budynku „A”.

Koniec roku 2000 zapisał się żałobną kartą w historii uczelni. W dniu 8 listopada w tragicznym wypadku samochodowym w podróży służbowej zginęli obaj rektorzy uczelni: Założyciel i Rektor Józef Rusiecki oraz Prorektor Wiesław Ciczkowski. Trud prowadzenia uczelni przejęła żona Helena Rusiecka wraz z córką Agnieszką Sawicką. Nowym rektorem uczelni w dniu 7 grudnia 2000 r. został Witold Tulibacki, zaś Prorektorem ds. nauki – prof. Stanisław Kawula.

Inauguracja roku akademickiego 2001/2002 przebiegała wraz z uroczystością nadania uczelni imienia dr. Józefa Rusieckiego.

Uczelnia rozwijała się dynamicznie w kierunkach wytyczonych przez pierwszego Założyciela i Rektora. W roku akademickim 2001/2002 powołano nową specjalność na kierunku pedagogika –
– pedagogikę obronną i survival, a na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii uruchomiono specjalność – odnowa biologiczna z kosmetologią.
Od roku akademickiego 2002/2003 uruchomiono nowy Wydział Zdrowia Publicznego, uruchomiono specjalności: kosmetologia stosowana oraz zarządzanie zdrowiem publicznym i rodzinnym. Koncepcją i organizacją nowego wydziału zajął się dziekan prof. dr hab. Henryk Kostyra.

Od roku 2003/2004 przy Wydziale Pedagogicznym prowadzony jest kierunek politologia. Kolejnym sukcesem uczelni było uruchomienie studiów magisterskich dla licencjatów wychowania fizycznego oraz fizjoterapii . Od tego też czasu usamodzielnił się Wydział Fizjoterapii. Funkcję dziekana tego wydziału objął dr Leonard Januszko. Decyzją z dnia 30 września 2005 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło pozwolenia na utworzenie przy OSW kosmetologia

Niepublicznego Kolegium Języków Obcych.
Oprócz wspomnianych już mianowań nowych dziekanów, we władzach uczelni zachodziły też inne zmiany. Po rezygnacji prof. Stanisława Kawuli z funkcji prorektora, zastąpił go na tym stanowisku z dniem 1 września 2002 r. prof. dr. hab. Henryk Mizerek, a następnie od 2004 r. prof. dr hab. Henryk Kostyra. W dniu 13 stycznia 2006 r. zmarł Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Witold Tulibacki. 25 stycznia na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu powołano na rektora prof. dr hab. Henryka Kostyrę, a dotychczas sprawowaną przez niego funkcję prorektora objął prof. dr hab. Waldemar Żebrowski.
Wydział Fizjoterapii od 2005 r. organizuje w maju sympozja naukowe pod hasłem Olsztyński Dzień Fizjoterapii, natomiast Wydział Zdrowia Publicznego 26 maja 2006 r. zainaugurował swoje I Sympozjum Naukowe, którego tematem przewodnim była Nutrikosmetyka”.
Obok studiów I i II stopnia, od pierwszego roku istnienia w uczelni prowadzone są studia podyplomowe. Rokrocznie na ponad 20 kierunkach zajęcia odbywa 500-800 studentów.
Do innych cyklicznych imprez organizowanych przez uczelnię należą Dni Patrona – Święto Uczelni po raz pierwszy zorganizowane 19 marca 2005 roku. Odbywają się one w dniu imienin Józefa Rusieckiego.W tym dniu przyznawane są odznaki „Przyjaciela uczelni”. Od 14 kwietnia 2005 r. działają studenckie koło naukowe.

Od roku akademickiego 2002/2003 studenci drugiego roku wychowania fizycznego walczą w zawodach gimnastycznych, a od następnego roku zaczęły się odbywać Mistrzostwa Makijażu. I Mistrzostwa zorganizowane pod hasłem „Błękitny Anioł” wygrała Iwona Bruna, ona też reprezentowała OSW na ogólnopolskim festiwalu makijażu „Czarna Perła”, odbywającym się w Warszawie. Doskonałe przygotowanie olsztyńskich studentek zaowocowało zdobyciem przez nią I miejsca.
Inauguracja roku akademickiego 2002/2003 połączona była z otwarciem nowego obiektu sportowego – hali sportowej o powierzchni 850 m2. Inauguracja w następnym roku przyniosła otwarcie auli na 350 miejsc i nadanie jej imienia prof. dr. hab. Wiesława Ciczkowskiego.W pozostałej części budynku trwały prace nad stworzeniem kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego.

Wiosną 2004 roku przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej otwarto Centrum Zdrowia i Sportu, którego dyrektorem został Adam Sawicki. W Centrum znalazły się nowocześnie wyposażone pracownie rehabilitacyjne gabinety kosmetyczne,siłownia, sauny, sala do gimnastyki, sale fitness oraz pierwsze w Olsztynie i jedyne wśród polskich uczelni dwa korty do squasha. W następnym roku zbudowano stadion ze sztuczną murawą, bieżnią tartanową oraz oświetleniem. Jesienią 2005 r. rozbudowano budynek „E”, uruchamiając dodatkowy gabinet kosmetyczny oraz Centrum Rehabilitacji Ruchowej, Laboratorium Badawcze Fizjologii Wysiłku i Fizjoterapii. Natomiast w grudniu 2005 r. oddano do użytku kolejna nowoczesną halę sportową.
Od samego początku
boisko w CZiS organizowane są bezpłatne zajęcia gimnastyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

Od marca 2001 roku działa w OSW Koło PCK, które organizuje kursy pierwszej pomocy dla studentów, akcje krwiodawstwa. Od początku istnienia uczelni studenci działają jako wolontariusze. Co roku pomagają w organizacji olimpiad specjalnych, biorą udział w akcjach charytatywnych. Co roku w okolicy Dnia Dziecka przygotowują festyn rodzinny w Jezioranach.
Warunki do zdobywania wiedzy zapewnia też uczelniana biblioteka z pracownią informacji naukowej. Powstawała początkowo bazując na niewielkich zbiorach autorskiego liceum ogólnokształcącego, uzupełnianego darowiznami wykładowców i zakupami.
Niemal od samego początku, czyli od 1997 roku, w bibliotece były dostępne dla studentów komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Od 2000 r. kierownikiem biblioteki jest Elżbieta Budnik.

Inaugurując trzeci rok działalności uczelni Józef Rusiecki nakreślił trzy podstawowe zadania kierunkowe realizowane w Olsztyńskiej Szkole Wyższej: kreowanie przyszłości poprzez działalność naukowo-dydaktyczną i wychowawczą, inspirowanie w uczelni twórczego stylu pracy oraz wychowawcze wzbogacanie naszego środowiska akademickiego. Przyglądając się kilkunastoletniej działalności OSW należy przyznać, że żadna z tych idei nie została zaprzepaszczona.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content