Fizjoterapia w geriatrii

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który zrealizował tę grupę przedmiotów uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat fizjologii starzenia się, chorób wieku podeszłego, żywienia osób starszych. Jest przygotowany do prowadzenia fizjoterapii indywidualnej i grupowej, adaptowanej aktywności fizycznej.

Otrzymuje także specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia procesu terapii zajęciowej z osobami z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnymi oraz osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym różnego stopnia. Posiada przygotowanie do pracy w placówkach opieki długoterminowej. Potrafi podjąć działania w zakresie geroprofilaktyki, czyli zmniejszenia związanych z wiekiem podeszłym zaburzeń czynnościowych organizmu. Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach rehabilitacji, oddziały szpitalne o różnych profilu geriatrycznym, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, placówkach opieki długoterminowej.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content