Centrum Postawy Ciała

ul. Bydgoska 33, Olsztyn 10-243 Budynek C, II piętro
tel. +48 667-862-286, e-mail: [email protected]


Głównym założeniem Centrum Postawy Ciała jest diagnostyka i rehabilitacja wad postawy ciała. Przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i wielu metod fizjoterapeutycznych dążymy do poprawy stanu zdrowia pacjentów i jakości ich życia. Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Pracownicy Centrum Postawy Ciała wciąż podnoszą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych.

Kierownik
dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Pracownicy
mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko,
mgr Dominik Sitarski,
mgr Tomasz Makowski,
mgr Monika Małetka,
mgr Bartłomiej Gromuł

 

 

REHABILITACJA SKOLIOZ

 Skolioza idiopatyczna jest strukturalnym skrzywieniem kręgosłupa, którego wielkość na zdjęciu rentgenowskim wynosi 10° lub więcej według Cobba.  Charakter skrzywienia jest trójwymiarowy (w trzech płaszczyznach ciała). W płaszczyźnie czołowej występuje wygięcie boczne kręgosłupa, w płaszczyźnie strzałkowej – zaburzenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (kifoza piersiowa lub lordoza lędźwiowa), płaszczyzna czołowa – rotacja osiowa kręgów. Choroba najczęściej pojawia się w okresie wzrastania.

Pomimo intensywnych badań naukowych, przyczyna skoliozy idiopatycznej nie została ustalona.

Kiedy pojawia się skolioza?
Skolioza idiopatyczna najczęściej pojawia się w okresach intensywnego wzrastania, czyli pomiędzy:
– 6 a 24 miesiącem życia
– 5 a 8 rokiem życia
– 11 a 14 rokiem życia.

Kogo dotyczy?
Skolioza idiopatyczna dotyczy częściej dziewcząt i wykazuje tendencję do pogarszania się w okresie dojrzewania.

  REHABILITACJA CHOROBY SCHEUERMANNA

Choroba Scheuermanna definiowana jest jako kyfotyczna deformacja kręgosłupa powstająca w okresie dojrzewania. Jest ona związana z zaburzeniami wzrostu trzonów kręgów i ich postępującym sklinowaceniem. Częstość występowania choroby wynosi 1-8% ogółu populacji i dotyczy najczęściej chłopców w wieku 10-17 lat. Młodzieńczą kyfozę piersiową diagnozuje się w oparciu o badanie kliniczne oraz radiologiczne (zdjęcie wykonane w projekcji bocznej), przyjmując jako kryterium rozpoznania: kąt kyfozy piersiowej >50°, występowanie nieregularnej górnej i dolnej blaszki granicznej trzonu kręgu, zwężenie przestrzeni międzykręgowych, sklinowacenie kręgów powyżej 5°, obecność guzków Schmorla oraz wiek pacjenta. Nieleczona Choroba Scheuermanna prowadzić może do wielu deformacji i bólów kręgosłupa, pogorszenia estetyki, trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego jak również obniżenia jakości życia.

W ramach leczenia choroby Scheuermanna wyróżnia się leczenie zachowawcze i operacyjne. O wyborze metody leczenia decyduje stopień deformacji kręgosłupa, wiek pacjenta oraz występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa. W leczeniu zachowawczym stosuje się fizjoterapię i leczenie gorsetowe. Podstawowym celem leczenia zachowawczego jest zatrzymanie progresji deformacji kręgosłupa, jak również poprawa jakości życia pacjenta, estetyki ciała oraz wydolności fizycznej.

Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), czyli międzynarodowe towarzystwo naukowe zajmujące się problematyką deformacji kręgosłupa rekomenduje stosowanie fizjoterapii w postaci specyficznej fizjoterapii ambulatoryjnej. Terapia powinna obejmować elongację kręgosłupa i jego trójpłaszczyznową korekcję ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny strzałkowej, jak również samokontrolę postawy ciała. Wyuczone ćwiczenia powinny być wykonywane w warunkach domowych codziennie przez 20 minut. Leczenie gorsetem powinno trwać 2 lata od początku okresu dojrzewania i zakończyć się wraz z uzyskaniem dojrzałości kostnej (test Rissera 5).

 

REHABILITACJA MAŁYCH DZIECI

Diagnostyka neurorozwojowa niemowląt – ocena prawidłowego rozwoju dzieci w 1. roku życia

Indywidualna fizjoterapia niemowląt w przebiegu:

 • zaburzeń napięcia mięśniowego (asymetrie, obniżone i podwyższone napięcie mięśniowe),
 • nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego (zaburzenia w osiąganiu tzw. kamieni milowych, np. opóźnione siadanie, brak raczkowania),
 • zaburzeń chodu.

Ponadto proponujemy:

 • edukację rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka,
 • naukę stymulacji prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego, np. przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespól mikrozaburzeń czynności mózgu,
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu, np. dystrofie mięśniowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe,
 • nieprawidłowy rozwój psychosomatyczny, np. kręcz szyi, porażenia splotu ramiennego,
 • zaburzenia chodu.

OFERTA BADANIA POSTAWY CIAŁA

dla:

 • grup przedszkolnych od 5 roku życia
 • grup szkolnych
 • grup sportowych

Badanie przesiewowe ma na celu wczesne wykrycie wad postawy ciała i podjęcie decyzji o ewentualnej dalszej diagnostyce i terapii dziecka.

Badanie obejmuje:

 • wzrokową ocenę postawy ciała,
 • ocenę elastyczności mięśni (brzuchatych łydki, płaszczkowatych, grupy tylnej mięśni uda, biodrowo-lędźwiowych, prostych uda, przywodzicieli uda, czworobocznych lędźwi, najszerszych grzbietu, prostownika grzbietu oraz piersiowych większych i mniejszych),
 • pomiar krzywizn strzałkowych kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometru cyfrowego,
 • pomiar kąta rotacji tułowia z wykorzystaniem skoliometru Bunnella,
 • fotorejestrację postawy ciała za pomocą systemu OPIW.

Wszystkie czynności wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę składającą się z pięciu dyplomowanych fizjoterapeutów oraz specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Po zakończeniu badania, dostarczamy w uzgodnionym terminie, karty informacyjne z badania wraz ze wskazówkami odnośnie ćwiczeń/treningu.

Na przeprowadzenie badania wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:  mgr Dominik Sitarski 519-126-705

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content