Centrum ODO


Powołanie Centrum Ochrony Danych Osobowych przy WSIiE TWP


W dniu 13 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP przy ul. Jagiellońskiej 59 podpisane zostało porozumienie pomiędzy nasza Uczelnią a Fundacją im. Józefa Wybickiego działającą na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka z siedzibą w Warszawie dotyczące współpracy i utworzenia Centrum Ochrony Danych Osobowych.

Celem działalności CODO jest:

  • podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności,
  • propagowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego, wskazanymi przez ustawodawstwo polskie i prawodawstwo Unii Europejskiej,
  • ochrona prywatności człowieka,
  • świadczenie pomocy osobom fizycznym, których prawo do prywatności zostało naruszone,
  • świadczenie pomocy osobom fizycznym, których dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub z ich wolą.

 

 


Akt Zawiązania centrum ochrony danych osobowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie


motto

 „Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right «to be let alone»”.
 (Najnowsze wynalazki i metody biznesowe zwracają uwagę na kolejny krok, który należy podjąć w celu ochrony osoby i zapewnienia osobie właściwej ochrony tego, co sędzia Cooley nazwał prawem do „bycia pozostawionym w spokoju”).
– Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890)

 

PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe prawa człowieka wyartykułowane:

– w art. 47 Konstytucji RP, zgodnie z którym „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”,

– w art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”,

– w art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), zgodnie z którym, „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji” oraz

– w art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą”;

będąc świadomi zagrożeń płynących z rozwoju technologii, w tym przede wszystkim technologii informatycznych wywierających coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, mających na celu ułatwienie nam funkcjonowania w przestrzeni prywatnej i publicznej, a jednocześnie dających pole do rozlicznych nadużyć i działalności przestępczej;

pozostając w przekonaniu o aktualności tezy sformułowanej przez pierwszych orędowników prawa do prywatności – prawników Samuela Warrena i Louisa Brandeisa – już w 1890 r., zgodnie z którą „najnowsze wynalazki i metody biznesowe zwracają uwagę na kolejny krok, który należy podjąć w celu ochrony osoby i zapewnienia osobie właściwej ochrony tego, co sędzia Cooley nazwał prawem do «bycia pozostawionym w spokoju»”

umawiające się Strony, tj:

sygnatariusze aktu zawiązania Centrum ochrony danych osobowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, reprezentowana przez Jej Magnificencję Doktor Agnieszkę Górską

 oraz

Fundacja imienia Józefa Wybickiego działająca na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Prezesa Fundacji Andrzeja Lewińskiego

 akt zawiązania centrum ochrony danych osobowych

 postanawiają powołać

Centrum Ochrony Danych Osobowych

przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie którego celem będzie:

  • podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności,
  • propagowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego, wskazanymi przez ustawodawstwo polskie i prawodawstwo Unii Europejskiej,
  • ochrona prywatności człowieka,
  • świadczenie pomocy osobom fizycznym, których prawo do prywatności zostało naruszone,
  • świadczenie pomocy osobom fizycznym, których dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub z ich wolą.

Centrum Ochrony Danych Osobowych będzie wypełniać swe cele na podstawie programu przyjętego przez Umawiające się strony, w szczególności poprzez działalność naukowo-szkoleniową.

Pracami Centrum Ochrony Danych Osobowych kieruje jego Szef powoływany i odwoływany przez umawiające się Strony.

Członkami Centrum Ochrony Danych Osobowych są osoby powołane przez umawiające się Strony.

Każdy Członek Centrum Ochrony Danych Osobowych ma obowiązek działać zgodnie z założeniami i celami przyjętymi w niniejszym akcie przez umawiające się Strony oraz zgodnie z przyjętym programem.

Centrum Ochrony Danych Osobowych zostaje powołane z dniem podpisania niniejszego aktu na czas nieokreślony.

Siedzibą Centrum Ochrony Danych Osobowych będzie siedziba Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content