BON Rodzaje wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami

Zasady udzielania wsparcia:

 • wsparcia udziela sie na wniosek studenta złożony wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w siedzibie BON OSW (osobiście lub pocztą),
 • wnioski o przyznanie wsparcia weryfikuje i rozpatruje kierownik BON w porozumieniu z Dziekanem danego wydziału i przedstawicielem księgowości, biorąc pod uwagę celowość wnioskowanej pomocy,
 • zastrzega się możliwość ograniczenia ilości godzin/zakresu wsparcia, o które wnioskuje student,
 • zastrzega się możliwość odmowy przyznania wsparcia m.in. w przypadku braku środków przeznaczonych na ten cel w budżecie BON lub decyzje o braku celowości wsparcia,
 • wsparcie uzależnione jest od zasobu osób chętnych do pełnienia funkcji asystenta/tłumacza w danym czasie,
 • student ma prawo do wskazania osoby, mającej pełnić funkcję asystenta studenta,
 • pracownik BON sporządza na piśmie informację o przyznanym wsparciu.
 • w przypadku odmowy przyznania wsparcia pracownik BON uzasadnia pisemnie powody odmowy,
 • studentowi przysługuje odwołanie do Rektora. Rozstrzygnięcia Rektora są ostateczne i nie przysługuje na nie odwołanie.

OSW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez studenta lub osoby trzecie, które powstały z winy umyślnej lub nieumyślnej asystenta studenta, w związku z wykonywaniem zleconych mu czynności. W sprawach nieuregulowanych, decyzję podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii BON.

Formy wsparcia:

 1. Asystent dydaktyczny/sportowy osoby niepełnosprawnej cztaj więcej (pdf)
 2. Tłumacz języka migowego czytaj więcej (pdf)
 3. Alternatywne formy zaliczania przedmiotów czytaj więcej (pdf)
 4. Alternatywne formy zaliczania obozów sportowych letnich i zimowych czyta więcej (pdf)
 5. Korzystanie z pływalni OSW czytaj więcej (pdf)
 6. Inne formy wsparcia czytaj więcej (pdf)
 7. Wsparcie materialne czytaj więcej (pdf)
 8. Wsparcie psychologiczne (nie wymaga składania wniosku) czytaj więcej (pdf)

Każda z form wsparcia wymaga złożenia odrębnego wniosku. Wzory wniosków są dostępne w zakładce: pliki do pobrania.

 • wnioski o formy wsparcia 1-6 składamy na ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie osobiście lub listownie,
 • wnioski o wsparcie materialne (forma 7) składamy na ul. Jagiellońskiej 59 w Olsztynie osobiście lub listownie,
 • studenci z Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie składają wnioski na ul. Asnyka 10 w Kętrzynie. Korespondencja będzie przekierowywana na bieżąco do Olsztyna.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content