Stanowisko: Koordynator Projektów


Stanowisko: Koordynator Projektów

Jednostka organizacyjna: Dział Projektów

Pracodawca: Olsztyńska Szkoła Wyższa

Forma umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Olsztyn

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • organizacja i nadzór nad prawidłową realizacją projektów;
 • sporządzanie dokumentacji projektowej;
 • promocja projektu i rekrutacja uczestników do projektów;
 • weryfikacja poprawności zgromadzonych dokumentów;
 • dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektów;
 • kompletowanie potrzebnej dokumentacji na potrzeby projektów;
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektów i instytucją pośredniczącą;
 • ścisła współpraca z zespołem, w zakresie sprawozdawczości finansowo-rzeczowej realizacji projektów;
 • monitorowanie wskaźników projektowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • doświadczenia w realizacji i/lub rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych w tym w sporządzaniu wniosków o płatność oraz sprawozdawczych;
 • wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania konkursów ofert oraz publikacji w bazie konkurencyjności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
 • znajomości wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020 oraz Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej);
 • znajomości systemu SL2014;
 • wysokich umiejętności interpersonalnych;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • skrupulatności, rzetelności, dokładności;
 • swobodne poruszanie się w aplikacjach systemu MS Office;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • stanowisko z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie organizacji szkoleń i projektów;
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego oraz pozostania w strukturach nawet po wygaśnięciu programów pomocowych;
 • interesującą pracę i zróżnicowany zakres zadań;

 Administratorem danych osobowych przesłanych w złożonej aplikacji jest Olsztyńska Szkoła Wyższa Jagiellońska 59, 10- 283 Olsztyn

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowa zgoda wyrażona przez osobę składającą aplikację. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.

Jeżeli osoba nie wskazała w aplikacji wyraźnej chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jej dane nie będą zapisane w bazie rekrutacyjnej i zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, kancelarie prawne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oferty prosimy przesyłać mailem na adres [email protected]

ogłoszenie umieszczono 9.11.2020

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content