Dot. zajęć dydaktycznych

Od dnia 25 maja 2020 r. do końca semestru letniego zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje się je formą opartą na nauczaniu zdalnym  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na realizację określonych zajęć w formie bezpośredniej, jeśli z uwagi na formę tych zajęć lub ich specyfikę jest to konieczne do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się (warsztaty, laboratoria, zajęcia kliniczne).

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia, w szczególności prowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, może odbywać się w trybie on-line, z wykorzystaniem  technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Działania te będą regulowane poszczególnymi procedurami, wprowadzonymi odrębnymi zarządzeniami Rektora

Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni) nie będą realizowane.

W przypadku wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ do krajów zagrożonych występowaniem wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, w porozumieniu z koordynatorem programu.

Tworzy się Zespół ds. monitorowania funkcjonowania Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w czasie pandemii. Skład Zespołu określi Rektor odrębnym Zarządzeniem. Zespół opracuje procedury dotyczące funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii oraz ciągłości działania w obliczu zmieniających się okoliczności zewnętrznych, w tym wszystkim opracuje:

  • Zasady i warunki realizacji zajęć dydaktycznych, w tym zajęć o charakterze praktycznym, przeprowadzania egzaminów, zaliczeń, obron prac dyplomowych itp.;
  • Wytyczne w zakresie funkcjonowania biblioteki;
  • Wytyczne dotyczące organizacji życia studenckiego na terenie uczelni;
  • Zasady dotyczące działalności organizacyjno – administracyjnej;
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • 6
  1. Pracownicy i studenci zobowiązani niezwłocznie poinformować uczelnię o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem, podleganiu obserwacji sanitarnej, kwarantannie lub hospitalizacji.
  2. Informację, o której mowa w pkt.1 1 pracownicy i studenci przekazują niezwłocznie telefonicznie lub mailowo do Biura Rektora: tel. 519-062-012, [email protected].

Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności oraz informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  https://www.gov.pl/web/nauka i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Rekomenduje się regularne śledzenie strony internetowej Uczelni oraz odbieranie e-maili od Uczelni i przekazywanie społeczności akademickiej zawartych tam informacji.

Zarządzenie 56_2020

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content