O projekcie

O projekcie Kto może wziąć udział ? Jak się zgłosić ? Dokumenty rekrutacyjne Harmonogram

Cel projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych lub cyfrowych przez min. 80% wśród 700 osób dorosłych z grup defaworyzowanych w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 r.ż. z wyższym wykształceniem, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez realizację szkoleń języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego zgodnie z ESOKJ lub szkoleń komputerowych ICT zgodnie z ramą DCF, zakończonych certyfikacyjnymi egzaminami zewnętrznymi na wybranym poziomie biegłości w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021.

Założenia projektu:

 • Projekt zakłada przeprowadzenie kursu językowego (angielski lub niemiecki lub francuski) lub kursu komputerowego.
 1. Udział w jednym szkoleniu językowym, który przewiduje łącznie 120 godzin na dwóch poziomach:
 2. Poziom I – udział w kursie językowym na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 (60 godzin szkoleniowych)
 3. Poziom II – udział w kursie językowym odpowiednio na poziomie A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2 (60 godzin szkoleniowych).

lub

 1. Udział w kursie komputerowym przewiduje 100 godzin szkoleniowych.
 2. Poziom A
 • Uczestnicy kursów podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe (szkolenia językowe) oraz grupy 10 osobowe (szkolenia komputerowe).
 • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu (w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych), jak i w weekendy, w zależności od preferencji uczestników/czek projektu.
 • Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
 • Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym po każdym poziomie (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP lub równoważnych (w przypadku szkoleń komputerowych).
 • Dla osób w wieku 50+ w celu ułatwienia nauki, opracowany zostanie kontent (andragogika).
 • Osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyć w zajęciach razem z osobami pełnosprawnymi.
 • Sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty:

Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych w zakresie języków obcych i ICT poprzez realizacje wsparcia polegającym na kształceniu ustawicznym osób dorosłych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym TELC lub równoważnym na poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 oraz ICT zakończonego egzaminem zewnętrznym ECCC na poziome A oraz uzyskania przez co najmniej 80% uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Planuję się, że poprzez realizację projektu nastąpi wzrost liczby osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego z grup defaworyzowanych, tj. osób o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 r. ż., które poprzez uczestnictwo w szkoleniu językowym lub kursie komputerowym oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu certyfikującego podniosą swoje kwalifikacje w obszarach językowych i ICT niezbędnych na rynku pracy. Wpłynie to korzystnie na postrzeganie uczestników projektu przez pracodawców, tym samym umożliwi ewentualny awans zawodowy/podwyżkę wynagrodzenie wśród osób pracujących lub podjęcie zatrudnienia przez osoby bez pracy.

Okres realizacji projektu:

01.07.2019 – 30.06.2021

Obszar realizacji:

Miejscowości i tereny wiejskie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu:

1 983 583,48 PLN

Dofinansowanie:

1 785 225,12 PLN

Projekt „Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn w partnerstwie z firmą „PRETENDER” Adrian Wronka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173 lok 102, 90-447 Łódź, w ramach Osi Priorytetowej 02 Kadry dla gospodarki, Działanie 02.03 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.


Kontakt

Beneficjent – Olsztyńska Szkoła Wyższa

z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn

Adres e-mail- [email protected]

Partner- „Pretender” Adrian Wronka

szczegóły projektu

z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173/102, 90-447 Łódź

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content